Ελλάδα: Πως μπορείς να αγοράσεις ένα φθηνό αυτοκίνητο μέσω δημοπρασίας

mercedes clk οδδυ

Οι λίστες δημοπρασιών του πρώην ΟΔΔΥ περιλαμβάνουν κάποια ξεχωριστά τετράτροχα διαμάντια που προσφέρονται σε τιμές ευκαιρίας. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες, πώς γίνεται ο έλεγχος των αυτοκινήτων και πώς η παραλαβή τους;

Η απόκτηση ενός αυτοκινήτου σε αρκετά χαμηλή τιμή ανέκαθεν γοήτευε τους οδηγούς της χώρας μας, στην προσπάθεια τους να μην επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Αυτοκίνητα σε τιμή-ευκαιρία προσφέρει και ο πρώην ΟΔΔΥ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού) και νυν ΔΔΔΥ (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού), ο οποίος βρίσκεται κάτω από την Ομπρέλα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οργανώνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοπρασίες.

Πρόκειται για δημοπρασίες αυτοκινήτων που στην πλειονότητά τους είναι κατασχεμένα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες, η αποτελούν οχήματα δημόσιων υπηρεσιών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρα από αυτοκίνητα, η ΔΔΔΥ μπορεί να εκποιήσει, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, φορτηγά, σκάφη αναψυχής, τροχόσπιτα ηλεκτρονικά είδη κλπ.

oddy dimoprasies autokinitwn pws ginetai

Που και πότε γίνονται οι δημοπρασίες των οχημάτων;

Οι δημοπρασίες οχημάτων είναι δημόσιες, προφορικές και πλειοδοτικές και διενεργούνται στην Αθήνα από την ΔΔΔΥ, στη Θεσσαλονίκη από το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα από το Τελωνείο Πατρών και στην Λάρισα από το Τελωνείο Λάρισας.

Στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις πραγματοποιούνται από τα αρμόδια Τελωνεία, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση.

Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών των αυτοκινήτων αναρτώνται στις σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την δημοπρασία, ενώ οι διακηρύξεις των εκάστοτε δημοπρατούμενων οχημάτων, με τις τιμές εκκίνησης για κάθε όχημα χωριστά, αναρτώνται και διατίθενται 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι αξιόπιστα τα αυτοκίνητα που δημοπρατούνται;

Αρχικά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες αυτοκινήτων που δημοπρατούνται: Τα αυτοκίνητα για κυκλοφορία, τα αυτοκίνητα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και τα προς διάλυση. Λειτουργικά, ουσιαστικά, είναι όσα εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία (για κυκλοφορία).

Όλα, πάντως, τα εκποιούμενα οχήματα, πριν κυκλοφορήσουν, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.). Και όπως αναφέρουν άνθρωποι του ΔΔΔΥ δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σοβαρή βλάβη και να μην αναγράφεται στην κατάστασή του αυτοκινήτου. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται και η αξιοπιστία του οργανισμού.

oddy dimoprasies autokinitwn pws ginetai

Ποιοι μπορούν λάβουν μέρος στη δημοπρασία των αυτοκινήτων;

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των οχημάτων για κυκλοφορία έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.)

Εγγύηση συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται πριν την έναρξη αυτής να καταβάλουν, εγγύηση συμμετοχής ύψους 300 ευρώ για τα προς κυκλοφορία επιβατικά, φορτηγά & λεωφορεία. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύσσονται πλειοδότες με την επίδειξη της απόδειξης καταβολής της.

Μπορώ να ελέγξω σε τι κατάσταση βρίσκεται το αυτοκίνητο;

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία μπορούν να επισκεπτούν τον χώρο, κατά την ημερομηνία και τις ώρες που έχουν οριστεί με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία.

oddy pws ginontai dimoprasies autokinita
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου (π.χ. μηχανικού) της επιλογής του και περιλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο. Απαγορεύεται όμως η χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων, αλλά και να τεθεί το όχημα σε κίνηση, για λόγους ασφαλείας.

Πώς έχει η διαδικασία δημοπράτησης;

Ο κήρυκας εκφωνεί το κάθε δημοπρατούμενο όχημα χωριστά καθώς και την τιμή εκκίνησης, με την σειρά που αναγράφεται στην διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους οι οποίες επαναλαμβάνονται από τον κήρυκα.

Οι προσφορές για προς κυκλοφορία οχήματα, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50 ευρώ.

Τελευταίος πλειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που, μετά την τρίτη πρόσκληση του κήρυκα και πριν από το κτύπημα του σφυριού, προσέφερε τη μεγαλύτερη τιμή.

Καταβολή της προκαταβολής

Αφού ολοκληρωθεί η πλειοδοσία κάθε οχήματος, ο τελευταίος πλειοδότης καλείται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό και να καταβάλει προκαταβολή ίση με το 20% της τιμής πλειοδοσίας.

Πληρωμή του υπόλοιπου ποσού

Ο τελευταίος πλειοδότης, αφού πληρώσει την προκαταβολή (20%) οφείλει να καταβάλει και το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας, εφάπαξ ή με δόσεις. Η αποπληρωμή γίνεται μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον ο αγοραστής αποπληρώσει το ποσό με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος, τότε δικαιούται έκπτωση 30% επί του συνόλου της τιμής πλειοδοσίας.

Παράλληλα, μπορεί να αποπληρώσει το ποσό σε 24 τριμηνιαίες δόσεις προσκομίζοντας εγγυητική αποστολή, ή σε 72 μηνιαίες δόσεις αν είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.

oddy pws ginontai dimoprasies autokinitwn

Μεταβίβαση κυριότητας

Μετά τον διακανονισμό του τιμήματος εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και να βεβαιωθεί από ιδιώτη πτυχιούχο μηχανολόγο ή μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ως προς τον κυβισμό του οχήματος, με έξοδα του αγοραστή. Στη συνέχεια το πιστοποιητικό κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες Τελωνείων και Μεταφορών.

Παραλαβή οχήματος

Μετά τη διαδικασία διακανονισμού και μεταβίβασης της κυριότητας, παραδίδεται το όχημα στον αγοραστή. Ο αγοραστής πριν την παραλαβή του οχήματος, έχει το δικαίωμα να ελέγξει το όχημα που αγόρασε και αν διαπιστώσει έλλειψη εξαρτήματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Υπηρεσία την αξία των οργάνων ή εξαρτημάτων, που τυχόν έχουν απολεσθεί ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπηρεσία έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον αγοραστή, μόνο εφόσον οι απώλειες δεν είχαν διαπιστωθεί με δημόσιο έγγραφο πριν τη δημοπρασία.

Θέση του οχήματος σε κυκλοφορία, ταξινόμηση

Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους ταξινόμησης, την έκδοση νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

oddy pws ginontai dimoprasies autokinitwn

Τι γίνεται αν το αυτοκίνητο αποδειχθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία;

Αν μετά το πέρας της παραλαβής του αυτοκινήτου διαπιστωθεί -μέσω τεχνικού ελέγχου ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών - βλάβη ή έλλειψη που δεν γίνεται να επισκευαστεί και ως εκ τούτου το αυτοκίνητο είναι ακατάλληλο προς κυκλοφορία, τότε ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει αναστροφή αγοροπωλησίας. Αρκεί, βέβαια, να αποδείξει ότι οι βλάβες δεν προκλήθηκαν με δική του υπαιτιότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση της αναστροφής αγοραπωλησίας, το όχημα πρέπει να επιστραφεί στην Υπηρεσία στην κατάσταση που παρελήφθη. Οι τυχόν ελλείψεις και φθορές, που θα διαπιστωθούν, θα κοστολογούνται και η αξία τους θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ