Ασφάλειες: Τι γράφουν τα ψιλά γράμματα για την ολική και μερική κλοπή;

insurance1

Το Carandmotor.gr πραγματοποίησε έρευνα στα ασφαλιστικά συμβόλαια των εταιρειών και εντόπισε τα ζητήματα που χρήζουν διευκρινήσεων.

Η ασφάλιση ολικής ή μερικής κλοπής του αυτοκινήτου αποτελεί την καλύτερη «άμυνα» έναντι των κλεφτών για τους ιδιοκτήτες οχημάτων καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο θα λάβουν κάποια αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας του οχήματός τους.

Ωστόσο στα συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών υπάρχουν τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα» τα οποία θα πρέπει να διαβάζουν αρκετά καλά οι ιδιοκτήτες οχημάτων για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων και βέβαια να μείνουν και χωρίς αυτοκίνητο αλλά και χωρίς αποζημίωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Carandmotor.gr πραγματοποίησε μια έρευνα στα ασφαλιστικά συμβόλαια των εταιρειών και τα περισσότερα διαθέτουν τις ίδιες καλύψεις έναντι της ολικής ή μερικής κλοπής.

Ειδικότερα η ασφάλιση ολική κλοπής του οχήματος καλύπτει την ολική κλοπή του ασφαλισμένου οχήματος και δεν καλύπτεται η περίπτωση της υπεξαίρεσης και της υφαίρεσης.

Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγµατική αξία του οχήµατος κατά την ηµέρα της απώλειάς του, µε την  επιφύλαξη του άρθρου 17 Ν.2496/97 καθώς και των Γενικών Όρων ασφάλισης περί υπασφάλισης – υπερασφάλισης οπότε καλό θα είναι κάθε χρόνο να επικοινωνείτε με τον ασφαλιστή σας ώστε να διευκρινίζεται το ποσό που καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε.

Η υποχρέωση του Ασφαλιστή για την καταβολή της αποζηµίωσης υφίσταται µε τις προϋποθέσεις της άµεσης και έγγραφης δήλωσης της απώλειας του οχήµατος στην Αστυνοµική Αρχή και στον Ασφαλιστή, της ταυτόχρονης υποβολής µήνυσης στην Αστυνοµική αρχή και της προσκόµισης στον Ασφαλιστή αντίγραφα των ανωτέρω, καθώς και όλων των κλειδιών του οχήµατος. Η Υποχρέωση του Ασφαλιστή για την καταβολή της αποζηµίωσης γεννάται µετά την παρέλευση 45 ηµερών, από την ηµεροµηνία της αναγγελίας στον Ασφαλιστή µε την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετική µήνυση µε έξοδα του Ασφαλισµένου και εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση ότι η µήνυση εκκρεµεί και δεν προκύπτει από αλλού ότι το όχηµα βρέθηκε µέσα στην προθεσµία αυτή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για την καταβολή της αποζηµίωσης, έστω και εάν το όχηµα βρεθεί µετά την προθεσµία αυτή.

Ο µηνυτής δεν δικαιούται να αποσύρει τη µήνυση, ούτε µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, αλλιώς υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που θα προκληθεί στον Ασφαλιστή από την αιτία αυτή.

Για την καταβολή της αποζηµίωσης ο Ασφαλισµένος ή κύριος του οχήµατος υποχρεούται να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή, µε δικά του έξοδα έγγραφο συµβολαιογραφικής εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, µε την οποία θα δίδεται στον Ασφαλιστή το δικαίωµα πώλησης του οχήµατος, εφόσον βρεθεί και παρακράτησης του τιµήµατος της πώλησης, συµβολαιογραφικό Προσύµφωνο που θα παρέχει την ευχέρεια στον Ασφαλιστή να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συµβολαίου για τη µεταβίβαση του οχήµατος, είτε σ’ αυτόν µε αυτοσύµβαση είτε σε τρίτο, που θα υποδειχθεί από αυτόν και αντίγραφο δήλωσης από τη ΔΟΥ του Ασφαλισµένου ή κυρίου του οχήµατος και από τη Διεύθυνση Μεταφορών που είχε εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, ότι δηλώθηκε η κλοπή. Επίσης πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση πληρωµής τελών κυκλοφορίας έως την ηµεροµηνία καταβολής της αποζήµιωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν µετά την καταβολή της αποζηµίωσης το όχηµα βρεθεί, ο Ασφαλισµένος, ο οποίος έχει ήδη µεταβιβάσει την κυριότητα του οχήµατος, έχει υποχρέωση µόλις λάβει γνώση της ανεύρεσης του οχήµατος να ειδοποιήσει τον Ασφαλιστή. Τότε ο Ασφαλιστής, υποχρεούται να του αποστείλει επιστολή µε την οποία να τον καλεί να δηλώσει εγγράφως αν επιθυµεί να κρατήσει το ευρεθέν όχηµα και να επιστρέψει την αποζηµίωση. Η δήλωση αυτή του Ασφαλισµένου µπορεί να γίνει µόνο εντός προθεσµίας 2 µηνών από την αποστολή της επιστολής. Σε περίπτωση µη απάντησης, ο Ασφαλισµένος εκπίπτει από κάθε προς τούτο δικαίωµά του.

Μετά την καταβολή αποζηµίωσης δεν είναι δυνατή η ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης που ίσχυε κατά το χρόνο επέλευσης του Ασφαλισµένου Κινδύνου.

Ωστόσο διαπιστώσαμε ότι εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη οποιαδήποτε ζηµιά τµηµάτων ή εξαρτηµάτων του οχήµατος προκληθεί είτε από την αφαίρεση είτε από την κυκλοφορία του οχήµατος, εφόσον τούτο βρεθεί πριν την παρέλευση της προθεσµίας των 45 ηµερών, εκτός αν είχε συναφθεί ασφάλιση µερικής κλοπής και ιδίων ζηµιών σε περίπτωση κλοπής αντίστοιχα.

Δεν καλύπτεται η περίπτωση της ανεύρεσης του ασφαλισµένου οχήµατος µέσα στην περίοδο των 45 ηµερών σε κατάσταση ολοκληρωτικής καταστροφής, δηλαδή όταν η επισκευή του είτε δεν είναι επιτρεπτή είτε απαιτεί έξοδα για την επαναφορά του σε κατάσταση που να επιτρέπει την ασφαλή κίνηση του, τα οποία υπερβαίνουν την ασφαλιστική του αξία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικοί όροι

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται αποκλειστικά και µόνο για τα ιδιωτικής χρήσεως επιβατικά οχήµατα (Ε.Ι.Χ.) και σε συνάρτηση πάντοτε µε την κάλυψη του οχήµατος κατά του κινδύνου ολικής κλοπής, µε ελάχιστο όριο ασφαλιζόµενης αξίας το ποσό των 3.000 ευρώ.

Η κάλυψη αντικατάστασης οχήµατος παρέχεται αποκλειστικά και µόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα, περιλαµβάνουσα και τον κίνδυνο κλοπής.

Η παροχή ισχύει από την εποµένη της αναγγελίας της κλοπής στον Ασφαλιστή, ο οποίος, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 6, υποχρεούται εντός 24 ωρών να χορηγήσει το όχηµα αντικατάστασης στον Ασφαλισµένο. Η παράδοση του οχήµατος αντικατάστασης στον Λήπτη της ασφάλισης/Ασφαλισµένο/Προστηθέντα οδηγό, γίνεται µόνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες, δηλαδή εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι επίσηµες αργίες. Το αυτό ισχύει και για την επιστροφή του οχήµατος. Το παραχωρούµενο προς χρήση όχηµα θα είναι επιλογής της Εταιρίας ως προς το κιβώτιο ταχυτήτων, µάρκα, χρώµα, κτλ. Για τα ασφαλισµένα οχήµατα µέχρι 1.400 cc θα παρέχεται όχηµα µέχρι 1.400 cc και για τα ασφαλισµένα οχήµατα των 1.401 cc και άνω θα παρέχεται όχηµα µέχρι 1.600 cc.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των 45 ηµερών της ασφαλιστικής κάλυψης, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να διατηρεί το όχηµα αντικατάστασης στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ευθυνόµενος για κάθε απώλεια αντικειµένου ή εξαρτήµατος αυτού, που δεν είναι αποτέλεσµα κλοπής ή διάρρηξης από τρίτους. Εάν βρεθεί το κλαπέν όχηµα πριν την παρέλευση των 45 ηµερών, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα αντικατάστασης άµεσα.

Σε περίπτωση που το ευρεθέν όχηµα χρήζει επισκευής, η χρήση του οχήµατος αντικατάστασης παρατείνεται κατά µία εβδοµάδα το ανώτερο από την ηµεροµηνία ανεύρεσης του κλαπέντος - ασφαλισθέντος. Σε περίπτωση που το όχηµα επισκευαστεί προ της έβδοµης ηµέρας της κατά παράτασης χρονικής διάρκειας της µίας εβδοµάδας, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα αντικατάστασης άµεσα. Ο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει το κόστος χρήσης του οχήµατος αντικατάστασης πέραν του καλυπτόµενου χρονικού ορίου ως ορίζεται ανωτέρω.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη χορήγηση της ασφαλιστικής κάλυψης απώλειας χρήσης οχήµατος θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν στην αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο οδηγός να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον 1 έτους, ο Ασφαλισµένος να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας προκειµένου να δεσµευθεί ποσό εγγύησης. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα, η καταβολή της εγγύησης θα πραγµατοποιείται µε µετρητά, ο οδηγός να είναι ηλικίας άνω των 23 ετών, σε περίπτωση ζηµίας του ίδιου οχήµατος αντικατάστασης, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται κατά την επιστροφή του να καταβάλλει την προσυµφωνηθείσα στη σύµβαση ενοικίασης απαλλαγή κατά το χρόνο παράδοσης, υπό  τον όρο ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ζηµιάς είναι ο ίδιος.

Για τις τροχαίες παραβάσεις που θα διαπιστωθούν κατά το διάστηµα των 45 ηµερών που θα παρέχεται  η ασφαλιστική κάλυψη αντικατάστασης οχήµατος, υπόχρεος θα είναι ο Ασφαλισµένος.

Ασφάλιση ζημιών σε περίπτωση κλοπής

Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τις ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα κατά το διάστηµα που το όχηµα είναι στην κατοχή του κλέφτη και µόνο συνεπεία πρόσκρουσης, σύγκρουσης, εκτροπής, ανατροπής και κατάπτωσης αυτού.

Παράλληλα δεν καλύπτονται ζηµιές στο µη εργοστασιακό εξοπλισµό του οχήµατος. Για την κάλυψη µη εργοστασιακού εξοπλισµού απαιτείται ειδική συµφωνία, µε λεπτοµερή αναγραφή και περιγραφή αυτού στην αίτηση ασφάλισης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι συμβαίνει στην ασφάλιση μερικής κλοπής του οχήματος

Η ανάληψη του κινδύνου µερικής κλοπής δεν χορηγείται µεµονωµένη, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση µε την κάλυψη του οχήµατος κατά του κινδύνου της ολικής κλοπής.

Η ασφαλιστική κάλυψη της µερικής κλοπής περιλαµβάνει, εφόσον δηλωθούν στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή αναλυτικά τα απολεσθέντα/βλαβέντα τεµάχια/εξαρτήµατα, όπως:

-Την αξία των κλαπέντων τεµαχίων ή εξαρτηµάτων του οχήµατος που είναι στερεώς προσδεδεµένα σ’ αυτό και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του.

-Τις ζηµίες που θα προκληθούν στο σώµα (αµάξωµα) του οχήµατος κατά τη διάρρηξη του αυτοκινήτου και την αφαίρεση ή την απόπειρα αφαίρεσης τεµαχίων ή εξαρτηµάτων του αµαξώµατος αυτού, ανεξάρτητα από την αφαίρεση ή όχι εξαρτηµάτων.

-Την αξία των λοιπών κλαπέντων εργοστασιακών εξαρτηµάτων του (ραδιόφωνα, κασετόφωνα, cd player, MP3, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, συστήµατα πλοήγησης), εφόσον έχουν δηλωθεί και περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης. Η ευθύνη του Ασφαλιστή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ κατ’ αντικείµενο.

Αντικατάσταση κλειδιών

Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών του ασφαλισµένου οχήµατος σας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς τους. Η υποχρέωση του Ασφαλιστή περιορίζεται µόνο στο κόστος παραγωγής νέου κλειδιού µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης το αναγραφόµενο στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το ανώτατο όριο ευθύνης ισχύει συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στον Ασφαλιστή αντίγραφο της σχετικής δήλωσης της απώλειας ή κλοπής των κλειδιών του στην Αστυνοµική Αρχή. Δεν καλύπτεται η περίπτωση της υπεξαίρεσης και της υφαίρεσης. Η κάλυψη ισχύει µετά την παρέλευση περιόδου αναµονής 30 ηµερών από την Αίτηση Ασφάλισης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ