Τέλος η νοθευμένη βενζίνη στα πρατήρια -Οι αλλαγές που έρχονται και τα νέα πρόστιμα

ανεφοδιασμός πρατήριο καύσιμα

Βαρύς προβλέπεται να πέφτει ο πέλεκυς στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων που δεν φροντίζουν για την καλή λειτουργία των πρατηρίων με τα οποία συνεργάζονται.

Εξουθενωτικές είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για το λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων στο νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοδοδιαφυγής που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Με το νομοσχέδιο, συνυπεύθυνοι για τις παρατυπίες των πρατηρίων γίνονται οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που οφείλουν να ελέγχουν τη λειτουργία των πρώτων, να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ για όποια διαπίστωση παρατυπίας και να διακόπτουν τη συνεργασία με τα παράνομα πρατήρια.

Έλεγχος των πρατηρίων από τις ίδιες τις εταιρείες εμπορίας

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 19 του νομοσχεδίου, κάθε εταιρεία εμπορίας καυσίμων οφείλει να τηρεί κάποιες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, που περιλαμβάνουν τον έλεγχο ύπαρξης άδειας λειτουργίας των πρατηρίων στα οποία διαθέτει καύσιμα, εγκατάσταση και λειτουργίας συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια, τον ετήσιο έλεγχο ποιότητας καυσίμων, την υποχρέωση ενημέρωσης της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενες παραβάσεις λαθρεμπορίας, νοθείας κ.λπ., που έχουν τελεστεί ή επίκειται να τελεστούν, την υποχρέωση διακοπής συνεργασίας με παραβατικά πρατήρια και αφαίρεσης των σημάτων και εξοπλισμού που τους έχουν παρασχεθεί από τις εταιρείας εμπορίας καυσίμων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικότερα, σε περίπτωση που μια εταιρεία εμπορίας διαπιστώσει ότι πρατήριο καυσίμων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά ή δεν έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, όπου αυτό απαιτείται, ή κατέχει, διαθέτει ή διακινεί παράνομα ενεργειακά προϊόντα τότε οφείλει:

α) Εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση των ανωτέρω, να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για τις διαπιστώσεις τους

β) Ταυτόχρονα με την ως άνω ενημέρωση να διακόψει τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων προς το συγκεκριμένο Πρατήριο Καυσίμων

γ) Εντός 10 ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρει το τυχόν σήμα και τον εξοπλισμό της από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω και, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του Πρατηρίου Καυσίμων, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

Επίσης, αν κάποια εταιρεία εμπορίας καυσίμων έχει κάποια ένδειξη περί λαθρεμπορίας, εγκλήματος φοροδιαφυγής ή νοθείας καυσίμων από πρατήριό της, τότε οφείλει να ενημερώσει την ΑΑΔΕ, παρέχοντας μέσα σε 48 ώρες κάθε διαθέσιμο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων ελέγχου της χημικής σύνθεσης των ενεργειακών προϊόντων που διατίθενται από το συγκεκριμένο πρατήριο.

πρατήριο υγρών καυσίμων
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενημέρωση της εταιρείας εμπορίας από την ΑΑΔΕ

Σε περίπτωση, τώρα, που η ΑΑΔΕ ενημερώσει μια εταιρεία εμπορίας καυσίμων ότι κάποιο πρατήριο υγρών καυσίμων δεν έχει συμμορφωθεί με τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, ή για τέλεση νοθείας ή λαθρεμπορείας, ή για παραποίηση των φορολογικών μηχανισμών, τότε η εταιρεία εμπορίας καυσίμων οφείλει:

- να διακόψει αυθημερόν τη διάθεση και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στο εν λόγω πρατήριο.

- εφόσον το εν λόγω πρατήριο φέρει σήμα λειτουργίας της, ή εφόσον έχει διαθέσει ή διακινήσει ενεργειακά προϊόντα προς το πρατήριο εντός των τελευταίων 5 ημερών, από την ως άνω ενημέρωση πρέπει να απαντλήσει, να μεταφέρει και να φυλάξει με δικές της δαπάνες τα καύσιμα που κατέχονται, διατίθενται και διακινούνται από το συγκριμένο πρατήριο, εντός 5 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης από την Α.Α.Δ.Ε..

- εντός δέκα 10 ημερών από την ως άνω ενημέρωση, να αποσύρει το τυχόν σήμα και τον εξοπλισμό του από το Πρατήριο Καυσίμων, μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω ή, σε περίπτωση σφράγισης της εγκατάστασης του πρατηρίου, μέχρι τη νόμιμη επαναλειτουργία του.

Σε περίπτωση, τώρα, που οι η ΑΑΔΕ ενημερώσει τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για την παράβασης από Πρατήριο Καυσίμων, τότε τα προαναφερθέντα μέτρα εφαρμόζονται εντός 30 ημέρων και σε κάθε άλλο πρατήριο υγρών καυσίμων που που ανήκει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή διοικείται από τα πρόσωπα στα οποία ανήκει ή τα οποία διοικούν το Πρατήριο Καυσίμων, το οποίο διαπιστώνεται ότι έχει τελέσει τις ως άνω παραβάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πρόστιμα

Για τη μη τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, επιβάλονται στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων τα παρακάτω πρόστιμα:

α) Εφόσον παρέλθουν 24 ώρες από τις όποιες διαπιστώσεις τους χωρίς να έχουν ενημερώσει την ΑΑΔΕ ή δεν απαντλήσουν και μεταφέρουν και φυλάξουν τα καύσιμα που διατίθενται από το «παραβατικό» πρατήριο το οποίο φέρει σήμα λειτουργίας τους, εντός 5 ημερών από τη λήψη ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ, τότε τιμωρούνται με πρόστιμο 15.000 ευρώ, ανά πρατήριο.

β) Εφόσον δεν διακόψουν αυθημερόν τη διακίνηση των προϊόντων τους το πρατήριο, από τότε που ενημέρωσαν την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωσή τους, ή από τότε που οι ίδιες οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων έλαβαν ενημέρωση για τέλεση παράβασης ενός πρατηρίου από την ΑΑΔΕ, τότε τιμωρούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ ανά παραστατικό πώλησης καυσίμων, ανεξαρτήτως ποσότητας, και όχι κατώτερο των 15.000 ευρώ ανά πρατήριο.

γ) Αν παρέλθουν 10 ημέρες από τότε που ενημέρωσαν την ΑΑΔΕ ή έλαβαν ενημέρωση από την ίδια, χωρίς να αποσύρουν το τυχόν σήμα και τον εξοπλισμό τους από το Πρατήριο Καυσίμων, τότε τιμωρούνται με πρόστιμο 30.000 ευρώ ανά πρατήριο.

δ) Αν έχουν στοιχεία για παράνομο πρατήριο και δεν παρέχουν μέσα σε 48 ώρες κάθε διαθέσιμο στοιχείο στην ΑΑΔΕ, τότε τιμωρούνται με 15.000 ευρώ, ανά πρατήριο.

ε) Αν λάβουν γνώση από την ΑΑΔΕ για τέλεση λαθρεμπορίας ή νοθείας καυσίμων ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών από Πρατήριο Καυσίμων και δεν προβούν στην επιβολή εντός 30 ημέρων των προαναφερθέντων μέτρων και στα υπόλοιπα πρατήρια που ανήκουν σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή διοικoύνται από τα πρόσωπα, στα οποία ανήκει ή τα οποία διοικούν το «παραβατικό» πρατήριο, τότε επιβάλλεται πρόστιμο κατ’ αντιστοιχία προς όσα προβλέπονται στις περ. β) έως δ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
πρατήριο υγρών καυσίμων

Λουκέτο σε πρατήρια

Παράλληλα, στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου επιβάλεται σφράγιση στα πρατήρια που τελούν νοθεία ή λαθρεμπόριο καυσίμων ή παρεμποδίζουν τους ελέγχους.

- Όταν από εξέταση δείγματος καυσίμων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου, και του κατ’ έφεση δείγματος, προκύπτει ότι το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για 2 έτη.

- Αν μετά από έκθεση ελέγχου είτε της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., είτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας ελεγκτικής ή διωκτικής αρχής, διαπιστώνεται τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για 2 έτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

- Aν οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου ή οι προστηθέντες από αυτούς παρεμποδίζουν τον έλεγχο για τη διαπίστωση των ανωτέρω με χρήση βίας ή απειλής σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για 2 έτη.

Αλλαγή ή διακοπή δραστηριότητας κατά τον χρόνο της σφράγισης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η εγκατάσταση δεν κωλύει τη σφράγιση της εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, δεν δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για 2 έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ