Πώς θα λάβετε επιδότηση έως 70% για φορτιστή;

charge60

Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την εγκατάσταση 8.000 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Με επιδότηση έως 70% θα εγκατασταθούν πάνω από 8.000 φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα με μοναδική προϋπόθεση την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» που έχουν δημιουργήσει τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

Σκοπός της δράσης «Φορτίζω Παντού», είναι η εγκατάσταση περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (300.000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων αυτών) σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων αστικών, περιαστικών περιοχών καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, εντός λιμένων, αερολιμένων, κ.λπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα διατεθεί για τη δράση ανέρχεται 79.790.000 ευρώ και επιμερίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα χρηματοδοτηθεί με 29.921.250 ευρώ και θα αφορά στην υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού/-ών παραχώρησης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας (Κατηγορία Α ανωτέρω).

Ο δεύτερος πυλώνας θα χρηματοδοτηθεί με 49.868.750 ευρώ και θα αφορά στην εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους οι οποίοι δεν τελούν υπό την αρμοδιότητα Ο.Τ.Α Α’ βαθμού.

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ αριθμός 2966) που δημοσιεύθηκε στο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β’ 5/5/2023), η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» ορίστηκε η 11η Μαΐου, ενώ η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω ημερομηνία. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου (φυσικού αντικειμένου) και την καταχώριση των περιλαμβανομένων σε αυτό σταθμών φόρτισης Η/Ο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι επιδότησης του προγράμματος είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και είναι εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή ακόμη και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), και Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Επίσης οι Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, μπορούν να επιδοτηθούν εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

δικαιούχοι της ενίσχυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

• Κατηγορία δικαιούχων Ι:

Δικαιούχοι οι οποίοι:

α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο,

β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και

γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

• Κατηγορία δικαιούχων ΙΙ:

Δικαιούχοι οι οποίοι:

α)θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο και

β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020.

Οι δικαιούχοι κατηγορίας ΙΙ, ήτοι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) θα πρέπει είτε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α) να είναι κύριοι και του χώρου εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο είτε

β) να έχουν συνάψει μακροχρόνια σύμβαση τουλάχιστον 5 ετών για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης με τους κύριους ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.

Στην περίπτωση που ο αιτών – δικαιούχος της ενίσχυσης είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο από τον κύριο/έχοντα νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμούφόρτισης Η/Ο, η όποια δαπάνη προκύψει για την εγκατάσταση του σταθμού από τον δεύτερο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για τη σύνδεσή του σταθμού με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει τελικά να επιβαρύνει τον πρώτο, προκειμένου να δύναται να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνεςτου αιτούντος-δικαιούχου.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται, με σχετική συμφωνία και παραστατικά-αποδεικτικά (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι), ότι ο αιτών-δικαιούχος της ενίσχυσης ανέλαβε και επωμίσθηκε εξολοκλήρου τις σχετικές δαπάνες που είχε αρχικά καταβάλει ο κύριος/έχων νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου.

Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι εξαιρούνται

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στον παρόν καθεστώς εξαιρούνται:

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (αρχή Deggendorf). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται του σημείου 18 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ., με έλεγχο αυτών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

γ. επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή εφόσον έχουν λάβει ενισχύσεις διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

δ. επιχειρήσεις που είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ε. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες / μέτοχοι / εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Με σταθερά βήματα συνεχίζουμε να υλοποιούμε ένα δυναμικό πλάνο για τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών αερίων ρύπων! Η ηλεκτροκίνηση είναι μια από τις πλέον βασικές συνιστώσες για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας και του Ευρωπαϊκού σχεδίου Fit for 55%. Το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού έρχεται να προσθέσει 80 εκατ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης κει Ανθεκτικότητας στην πολιτική που ασκεί η Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση , επιδοτώντας την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης στο σύνολο της επικράτειας. Δημιουργείται έτσι σταδιακά ένα ισχυρό και επαρκές δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και ταυτόχρονα ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των οδηγών για την δυνατότητα φόρτισης ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις και ταξίδια!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον ,ενισχύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία αναπτύσσεται δυναμικά έχοντας ανοίξει μια καινούρια αγορά, δημιουργώντας διαρκώς νέες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με το βλέμμα στον πρώτο στόχο του 2030 και την δραστική μείωση των ρύπων κατά 55% . Το περιβάλλον είναι πολιτισμός και ποιότητα ζωής και είναι υπόθεση όλων μας.»

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Το 2014 είχαμε εγκαινιάσει τους πρώτους φορτιστές, αλλά δυστυχώς, το 2019, πέντε χρόνια μετά, υπήρχαν μόλις 58 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της ηλεκτροκίνησης έφερε μετρήσιμα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 2.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα και ο προγραμματισμός είναι να φτάσουμε τα 25.000 σημεία φόρτισης το 2030. Στόχος απόλυτα εφικτός μέσα και από το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού», που προωθούμε σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων από 8.000 νέων φορτιστών σε όλη την Ελλάδα. Η εξάπλωση του δικτύου των φορτιστών, τα κίνητρα αγοράς, το θεσμικό πλαίσιο για τα πρατήρια ηλεκτροκίνησης, το ψηφιακό μητρώο ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, διαμορφώνουν ένα φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων υπερδεκαπλασιάστηκαν από 405 το 2018, σε 4.731 το 2022. Η αυξητική τάση συνεχίζεται φέτος, καθώς έως τις αρχές Απριλίου ταξινομήθηκαν ήδη 2.045νέα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενισχύει στην πράξη την ηλεκτροκίνηση, εφαρμόζοντας μια συγκροτημένη πολιτική που αποσκοπεί σε περισσότερο πράσινες και βιώσιμες μεταφορές».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών , Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σχετικά: «Από το 2019 όταν και αναλάβαμε την ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μας είχαμε θέσει ως στόχο την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στο μίγμα των καθημερινών μετακινήσεων μας. Απώτερος στόχος να δημιουργήσουμε συνθήκες βιώσιμων, πράσινων πόλεων, φιλικών στον πολίτη και το περιβάλλον. Παραλάβαμε την ηλεκτροκίνηση με μόλις 700 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους και λιγότερους από 100 δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ρυθμό ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, πετυχαίνουμε ποσοστά διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων άνω του 10%, οι δημόσια προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης ξεπερνούν τις 3.200, και με αυτές τις επιδόσεις υπερβαίνουμε σταθερά κάθε χρόνο τους στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην ταχύτερη ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης σε όλη την χώρα.

Με 80 εκατ. ευρώ και με επιδότηση η οποία φτάνει, υπό όρους, έως το 70%, στοχεύουμε στην εγκατάσταση επιπλέον 8.000 σημείων φόρτισης σε όλη την επικράτεια δημιουργώντας έτσι ένα πυκνό δίκτυο και δίνοντας ώθηση σε επαγγελματίες και ιδιώτες οδηγούς να επιλέξουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα πρότυπο στις μεταφορές, μια Ελλάδα με πόλεις βιώσιμες και φιλικές στον πολίτη, ένα πράσινο μέλλον που οφείλουμε να δημιουργήσουμε και να αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές

Διαβάστε επίσης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ