Επίσημο: Έτσι θα περνούν ΚΤΕΟ τα ιστορικά αυτοκίνητα -Όλες οι λεπτομέρειες

Istorika ohimata

Η συχνότητα πραγματοποίησης των περιοδικών ελέγχων και τα σημεία ελέγχου των ιστορικών οχημάτων προσδιορίζονται σε υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές, Μιχαλή Παπαδόπουλου, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των ιστορικών οχήματων.

Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

Ποια εξαιρούνται

Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σε αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοχοι οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε περιοχές της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος, λόγω της μη λειτουργίας ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ, με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους σε περιοχή που εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος, δύνανται να αποφύγουν τις περί εκπροθέσμου συνέπειες του νόμου, εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους την περιοχή αυτή. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά κείμενες διατάξεις.

πινακίδα ιστορικών αυτοκινήτων
Πινακίδα ιστορικών αυτοκίνητων

Τι ελέγχεται στο ΚΤΕΟ

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος ελέγχονται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, όλα τα σημεία των Πινάκων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ' αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης, πλην των Κεφαλαίων 8.2 «Εκπομπές καυσαερίων» και 13000 «Ρύπανση περιβάλλοντος» του Παραρτήματος Ι και των σημείων 9103 «Ο τοποθετημένος από τον κατασκευαστή εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων λείπει ή είναι εμφανώς ελαττωματικός» και 9104 «Εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τη Νομοθεσία» του Παραρτήματος ΙΙ. - Μπορείτε να δείτε τα παραρτήματα εδώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tα σημεία των ανωτέρω Παραρτημάτων Ι και ΙΙ ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της έγκρισης τύπου του οχήματος, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία για πρώτη φορά ή τις απαιτήσεις για τον μετεξοπλισμό.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου κατά τον οποίο δεν διαπιστώνονται ελλείψεις ή διαπιστώνονται δευτερεύουσες ελλείψεις χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα διάρκειας 1 έτους ανεξαρτήτως της κατηγορίας του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940 πρέπει να προσκομίσουν και να υποβάλουν στο ΚΤΕΟ βεβαίωση μηχανοτεχνίτη, με την οποία πιστοποιείται η καλή κατάσταση και λειτουργία του οχήματος. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί κατ' ανώτατο ένα μήνα πριν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ