Το επάγγελμα του μέλλοντος ήρθε στην Ελλάδα -Πού μπορείς να εκπαιδευτείς εύκολα, πόσο κοστίζει

Μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Επιμορφωτικά προγράμματα για την απόκτηση άδειας ασκήσης ενός επαγγέλματος που θα γίνει περιζήτητο τα επόμενα χρόνια προσφέρονται στη χώρα μας.

Ενισχύεται η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, καθώς πέρα από την αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη σταδιακή επέκταση του δικτύου φόρτισης, ξεκαθαρίζεται το τοπίο γύρω από την επισκευή των εν λόγω οχημάτων.

Μην ξεχνάμε ότι έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις για τα συνεργεία που εκτελούν τις εν λόγω εργασίες, ενώ έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη υψηλής τάσης.

Παράλληλα, δεν είναι οι λίγοι οι φορείς (εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ήτοι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και τα αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης) που έχουν ήδη καταρτίσει προγράμματα επιμόρφωσης των τεχνιτών υψηλής τάσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
συνεργείο ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Μόλις ολοκληρώνονται τα σχετικά προγράμματα, με την αξιολόγηση των επιμορφούμενων, χορηγείται βεβαίωση επιμόρφωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης.

Ένας από τους φορείς που υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης είναι και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, προσφέροντας πιστοποίηση για Τεχνίτες Οχημάτων Υψηλής Τάσης τόσο Κατηγορίας 1 όσο και Κατηγορίας 2.

Τεχνίτης Κατηγορίας 1

Στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται:

- Οι βασικές αρχές του ηλεκτρισμού

- Οι τύποι ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροκίνηση,

- Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς

- Τα είδη των μπαταριών και φορτιστών.

Ο τεχνίτης αυτής της κατηγορίας εργάζεται σε οχήματα υψηλής τάσης. Αναγνωρίζει ένα όχημα υψηλής τάσης, γνωρίζει τη γενική δομή του συστήματος υψηλής τάσης και τους κινδύνους που πηγάζουν από τα συστήματα υψηλής τάσης. Εκτελεί εργασίες, υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, που αφορούν τη βασική συντήρηση του οχήματος και δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεχνίτης Κατηγορίας 2

Στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται:

- Tα είδη των ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροκίνηση

- Η αρχή λειτουργίας των ηλεκτρονικών μετατροπέων

- Tα κυκλώματα χαμηλής και υψηλής τάσης οχημάτων, τα είδη και ο έλεγχος των μπαταριών.

- Τα γενικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε οχήματα υψηλής τάσης, τα ατομικά μέσα προστασίας, η ασφάλεια και προστασία κατά την φόρτιση οχημάτων.

- Οι ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς από ηλεκτρισμό

- Η ασφαλής μεταφορά και ρυμούλκηση σε περίπτωση σύγκρουσης καθώς και οι εργασίες περιοδικής συντήρησης οχημάτων.

Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 γνωρίζει να διακόπτει και ελέγχει την τροφοδοσία της τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και να ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης.

συνεργείο ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας, ανάλογα με τη βλάβη που η μπαταρία του οχήματος έχει υποστεί. Διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφάλεια για τον ίδιο, το όχημα και το συνεργείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 παραλαμβάνει από τον ιδιώτη το όχημα υψηλής τάσης, το ελέγχει ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. 194135/2021 (Β’ 3407) κοινή υπουργική απόφαση. Εφόσον το όχημα υψηλής τάσης κριθεί ασφαλές, ο τεχνίτης κατηγορίας 2 εκτελεί τις εργασίες επί του οχήματος υψηλής τάσης. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνομα εργασίες σε αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.

Τόσο στο πρόγραμμα Τεχνίτη Κατηγορίας 1 όσο και σε αυτό που αφορά τους Τεχνίτες Κατηγορίας 2 πραγματοποείται ενημέρωση για την  ισχύουσα νομοθεσία για την ηλεκτροκίνηση, την εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών φόρτισης καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων και διαχείριση μπαταριών.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση στο χώρο του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών & Ηλεκτρονικών Ισχύος του ΕΜΠ.

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτιζόμενων:

- Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν Μηχανικοί/Τεχνικοί και συγκεκριμένα:

- Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ (πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού)

- Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΤΕΙ (και σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

- Απόφοιτοι ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων

- Μηχανοτεχνίτες / Ηλεκτροτεχνίτες

- Επίσης μπορεί να το παρακολουθήσουν ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε αντικείμενα σχετικά με τα οχήματα υψηλής τάσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόστος παρακολούθησης αμφότερων των προγραμμάτων ανέρχεται σε 300 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ