Τι άλλαξε στο πρόγραμμα επιδότησης e-Astypalaia;

το νησί της Αστυπάλαιας

Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι πλέον υπεύθυνο για το πρόγραμμα επιδότησης.

Αλλαγές αποφασίστηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων e-Astypalaia με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φύλλο 8295 - Τεύχος Β’ 1002/9-02-2024).

Η πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή αφορά στο νέο φορέα διαχείρισης του προγράμματος που παρατάθηκε έως τις 31/12/2025 και αρμόδιο πλέον είναι το Αυτοτελές τμήμα Ηλεκτροκίνησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η αύξηση του ποσού της επιδότησης για απόσυρση παλιού επαγγελματικού οχήματος από τις 3.000 ευρώ στις 10.000 ευρώ, όταν αυτή συνδυάζεται παράλληλα με την αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να υπενθυμίσουμε ότι η αγορά επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος επιδοτείται ήδη με 12.000 ευρώ, οπότε σε συνδυασμό με το ποσό της απόσυρσης, η συνολική επιδότηση στην Αστυπάλαια ανέρχεται πλέον στις 22.000 ευρώ!

Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

Παράλληλα το σύνολο των αιτηθέντων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ανά τελικό αποδέκτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό μίγμα των οχημάτων που επιλέγεται προς επιδότηση δεν θα αθροίζει ποσό δημόσιας δαπάνης το οποίο με το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών θα υπερβεί το όριο των 300.000 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης το σύνολο των αιτηθέντων ηλεκτρικών ποδηλάτων ανά τελικό αποδέκτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.000.000 ευρώ και η ενδεικτική ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού ανά τύπο οχήματος περιλαμβάνει επιδότηση έως 70% για οχήματα τύπου Μ1, Ν1 (αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους, επιδότηση 20% για οχήματα τύπου L (δίκυκλα/τρίκυκλα) και επιδότηση 10% για ηλεκτρικά ποδήλατα.

H δράση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα οικονομικά έτη 2021 - 2023 και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα οικονομικά έτη 2024 - 2025.

Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους επωφελούμενους πριν την παρέλευση τροετίας από την απόκτησή τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα η ΚΥΑ αναγράφει μεταξύ άλλων ότι: «Φορέας διαχείρισης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4710/2020 «Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 142) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βάσει του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ. 82/2023 (Α’ 139).

Άρθρο 2

Η περίπτωση γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ του άρθρου 4 τροποποιείται ως προς τις εξαιρέσεις λήψης ενίσχυσης και ως προς το συνολικό ποσόν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που δύναται να λάβει μια επιχείρηση (κατηγορία Γ) δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 και διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Οι επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ), κάθε μεγέθους, που διαθέτουν φορολογική έδρα ή/και φορολογικό υποκατάστημα στον Δήμο Αστυπάλαιας και δραστηριοποιούνται κατά τρόπο μόνιμο στο νησί ήδη προ της δημοσίευσης της παρούσης, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και οι οποίες (α) δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές (με ημερομηνία αναφοράς τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους) και (β) δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 18, του Κανονισμού 651/2014, ως προβληματικές χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχει μια τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 1) ο δείκτης χρέους προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5

και 2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται, επίσης, οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και μοτοσυκλετών (ήτοι αντιπροσωπείες οχημάτων) και ποδηλάτων.

Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Γ:

- Δικαιούται αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης έως τριάντα (30) αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων ή ποδηλάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι δυνάμει του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 (de minimis), το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

- Το σύνολο των αιτηθέντων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ανά τελικό αποδέκτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό μίγμα των οχημάτων που επιλέγεται προς επιδότηση δεν θα αθροίζει ποσό δημόσιας δαπάνης το οποίο με το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών θα υπερβεί το όριο των 300.000€.

- Το σύνολο των αιτηθέντων ηλεκτρικών ποδηλάτων ανά τελικό αποδέκτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10).

- Δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου, με τον όρο της απόσυρσης για κάθε ένα νέο ηλεκτρικό όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

- Δικαιούται την επιπλέον επιδότηση για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτείται επιδότησης.

Οι τελικοί αποδέκτες της Κατηγορίας Γ που αιτούνται «οικολογικού» bonus για την αγορά μόνο ηλεκτρικών ποδηλάτων, δεν δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και απόσυρσης οχήματος.

Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες».

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά αποκλειστικά το Δήμο Αστυπάλαιας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους επωφελούμενους πριν την παρέλευση τριετίας (3) από την απόκτησή τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 3

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως προς τον προϋπολογισμό της δράσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.000.000 ευρώ.

Η ενδεικτική ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού ανά τύπο οχήματος περιγράφεται ως παρακάτω:

Οχήματα τύπου Μ1, Ν1 (αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους): ποσοστό έως εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Οχήματα τύπου L (δίκυκλα/τρίκυκλα): ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Ηλεκτρικά ποδήλατα: ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

H δράση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα οικονομικά έτη 2021 - 2023 και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα οικονομικά έτη 2024 - 2025.

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis).

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης κατ’ έτος ορίζεται

ως εξής:

2021: 1.000.000,00€

2022: 3.000.000,00€

2023: 3.000.000,00€

2024: 3.000.000,00€

2025: 3.000.000,00€».

Άρθρο 4

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως προς τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://e-astypalea.gov.gr».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οι αιτήσεις καταβολής της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθούν έως 31/8/2025».

Άρθρο 5

Το εδάφιο δ’ της περ. IV) στην Κατηγορίας Γ (Επιχειρήσεις) της παρ. 7.1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως προς το ποσό επιβράβευσης ειδικά για την απόσυρση επαγγελματικών φορτηγών ως εξής:

«Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) είναι προαιρετική και επιβραβεύεται με συνολικό ποσό ύψους τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ για τα αυτοκίνητα και οκτακοσίων ευρώ (800€) για τα δίκυκλα/τρίκυκλα. Ειδικά για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έως 3,5 τόνους, η απόσυρση επιβραβεύεται με συνολικό ποσό ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 6

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 τροποποιείται ως προς τον φορέα διαχείρισης της δράσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Επίσης, αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με εφαρμογές για υποστήριξη των ωφελούμενων/τελικών αποδεκτών, των αντιπροσωπειών οχημάτων/επίσημων εμπόρων, της υπηρεσίας αρωγής χρηστών του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.».

Άρθρο 7

Η παρ 12.1 του άρθρου 12 τροποποιείται ως προς τα δικαιολογητικά για τη χρονομίσθωση ως ακολούθως:

«12.1. Υποβολή Αιτήματος για την απόκτηση οχήματος από φυσικά πρόσωπα-Κατηγορία Α

Κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση μπορεί να υποβάλλει αίτημα στην διαδικτυακή πύλη, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα επόμενα παραστατικά που θα εκδίδονται από την αντιπροσωπεία/επίσημο έμπορο/εταιρία μίσθωσης (leasing) (δεν ισχύει για ποδήλατα και δίκυκλα/τρίκυκλα). Σε κάθε φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο, αντιστοιχεί ένας μοναδικός (1) Ψηφιακός Κωδικός.

Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Απόδειξη/εις Είσπραξης, όπου θα αναγράφονται:

- Η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κ.λπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και να απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

- Τα στοιχεία του φυσικού προσώπου/ωφελούμενου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).

- Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου (σύμβαση δανείου) και η σχετική έγκριση αυτού.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης χρονομίσθωσης (leasing), η εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει απόδειξη για την προκαταβολή μισθωμάτων, ποσού ίσου με το συνολικό ποσό της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Β. Μία Απόδειξη για την παράδοση του οχήματος στο φυσικό πρόσωπο/ωφελούμενο. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του φυσικού προσώπου, ο τύπος του οχήματος, το μοντέλο και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός αριθμός του οχήματος, εφόσον δεν υπάρχει αριθμός πλαισίου.

Στην Απόδειξη Πώλησης/Μίσθωσης αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του Δελτίου Παραγγελίας Αντιπροσωπείας/Επίσημου Εμπόρου/εταιρίας μίσθωσης (leasing), όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Γ. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών(πιστοποιητικό ταξινόμησης ή/και άδεια κυκλοφορίας).»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 8

1.Η παρ. 4 του άρθρου 13 τροποποιείται ως προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία αποστέλλεται η ένσταση του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη:

«4. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως, ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση που έχει δηλώσει, για τον ακριβή λόγο απόρριψής του αιτήματός του. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θέλει να υποβάλει ένσταση (αντιρρήσεις), σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, σχετικά με το λόγο απόρριψης του αιτήματός του, αποστέλλει προς τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το info-eastypalea@yme.gov.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση του ηλεκτρονικού μηνύματος απόρριψης του αιτήματος.».

2.Η παρ. 5 του άρθρου 13 τροποποιείται ως προς το προς το συνολικό ποσόν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που δύναται να λάβουν οι κατηγορίες ωφελούμενων Β και Γ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 και διαμορφώνεται ως εξής:

«Για τις Κατηγορίες ωφελούμενων Β και Γ, ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ενημερώνεται σχετικά ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Στην περίπτωση όπου υπάρξει υπέρβαση του ορίου με την αίτηση περισσοτέρων οχημάτων, τότε ο Φορέας Διαχείρισης προσαρμόζει το ποσό ενίσχυσης που θα λάβει η ενιαία επιχείρηση από το πρόγραμμα, έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση να ισούται έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 9

Η παρ. 16.1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως προς το αίτημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την θεώρηση του γνήσιου υπογραφής και η παρ. 16.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«16.1 Αίτημα Καταβολής της ενίσχυσης

1.Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.

2.Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα από τη επίσημη ιστοσελίδα της δράσης https://eastypalea.gov.gr και ολοκληρώνεται με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

3.Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.

4.Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.

5.Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

6.Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εκχώρησης του Παραρτήματος Ι, με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης/συγκύριος την συναίνεση του για να καθίσταται ο ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα εκχωρεί ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτηση του στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης/Εκχώρησης θα αναγράφονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και ρητά το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ του και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του εξουσιοδοτούμενου, στον οποίο εκχωρείται η απαίτηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρ. 16.2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«16.2. Καταβολή της ενίσχυσης/Πίστωση λογαριασμού ωφελουμένου

1.Για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου. Από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση ωφελουμένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2.Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται.

Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των ωφελουμένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έπειτα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης.

3.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής.

4.Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α) με το συνολικό ποσό προς τους ωφελούμενους, και

β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ). Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

5.Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και το Πληροφοριακό Σύστημα του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6.Για την πληρωμή της ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7.Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

8.Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9.Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 16.2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.»

Η παρ. 16.3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«16.3. Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

1.Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2.Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 10

Το εδάφιο δ’ του άρθρου 19 τροποποιείται ως προς το απώτατο χρονικό σημείο για την υποβολή αιτήματος παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου/πράξης ως ακολούθως:

«Μετά από έγκριση του Φορέα Διαχείρισης, επιτρέπεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου/πράξης, και πιο συγκεκριμένα των οκτώ (8) μηνών για τους οποίους η έγκριση του θεωρείται ενεργή, για επιπλέον διάστημα τριών (3) μηνών, αυτοδικαίως. Η ανωτέρω παράταση δίνεται μία (1) φορά. Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης θα πρέπει να υποβάλει αίτημα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα.

Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος παράτασης πέραν της 31/5/2025.»

Άρθρο 11

Το Παράρτημα Ι «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής» αντικαθίσταται ως εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

1.1 Βασικά Δικαιολογητικά

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.

β. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης, όπου θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

γ. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. της μόνιμης κατοικίας στον Δήμο Αστυπάλαιας.

δ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στον Δήμο Αστυπάλαιας, όπως αυτή εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα www.gsis.gr, ή από το Δήμο Αστυπάλαιας ή από το ΚΕΠ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ε. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος Αστυπάλαιας, ότι θα διατηρεί το όχημα εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας, ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση για το ίδιο όχημα σε οποιαδήποτε Δράση και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για οποιοδήποτε άλλο όχημα στη Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά.

στ. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

ζ. (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr , με την οποία δηλώνουν την συναίνεσή τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

η. (Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου) Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

θ. (Σε περίπτωση αίτησης από Άτομα με Αναπηρία), Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας, σε ισχύ, όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ι. Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία ή τέσσερα (μόνον για ηλεκτρικά ποδήλατα) εξαρτώμενα τέκνα, προσκομίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

1.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση απόσυρσης

Αν η απόσυρση αφορά όχημα εν κινήσει ή σε ακινησία:

α. Άδεια κυκλοφορίας του προς απόσυρση οχήματος (όλες τις σελίδες) προγενέστερη της 01.01.2014 και

β. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας του προς απόσυρση οχήματος.

1.3 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης

α. Επίσημη προσφορά για το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.

β. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που αναγράφεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή δηλώνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης είτε υπάρχει συγκύριος του χώρου είτε ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του συγκύριου/εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΤΑΞΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.

β. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης, όπου θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

γ. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. της μόνιμης κατοικίας στην Αστυπάλαια.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr, ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος Αστυπάλαιας, ότι θα διατηρεί το όχημα εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας, ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για το ίδιο όχημα σε οποιαδήποτε Δράση και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για οποιοδήποτε άλλο όχημα στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ε. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2014 και βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

ζ. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ.

η. Επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

στ. Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.5 του παρόντος (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης).

θ. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που αναγράφεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή δηλώνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης είτε υπάρχει συγκύριος του χώρου είτε ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του συγκύριου/εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

ι. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr. Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

ια. (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr , με την οποία δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

ιβ. (Σε περίπτωση αίτησης από Άτομα με Αναπηρία) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας, όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ιγ. Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον και τα δικαιολογητικά της Κατηγορίας Γ.

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

3.1 Βασικά Δικαιολογητικά

α. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας).

β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ).

γ. Δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης).

δ. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr, όπου θα αναφέρεται η νόμιμη έδρα και τυχόν υποκαταστήματα της εταιρείας καθώς και η ημερομηνία ίδρυσης αυτών.

ε. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης.

στ. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. τόπου λειτουργίας της εταιρείας στην Αστυπάλαια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται κατά τρόπο μόνιμο στο νησί της Αστυπάλαιας, ότι το/τα οχήματα θα διατηρείται/ούνται εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας , ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για το ίδιο όχημα σε οποιαδήποτε Δράση και ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση για οποιοδήποτε άλλο όχημα στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

η. Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση / μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

θ. Επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν.

ι. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2014 .

ια. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Ιβ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υπόδειγμα 7 με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),. Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ιγ. Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου, Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr), στην οποία να αναγράφεται ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

3.2 Δικαιολογητικά σε περίπτωση αίτησης επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης H/O

α. Επίσημη προσφορά για το/τα «έξυπνο/α» σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.

β. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, άλλως την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους ή μισθωτήριο συμβόλαιο/δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη myAADE, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που αναγράφεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ή δηλώνεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ. Στην περίπτωση που για τη θέση στάθμευσης είτε υπάρχει συγκύριος του χώρου είτε ο χώρος μισθώνεται και δεν αναφέρεται στο μισθωτήριο η χρήση ως θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του συγκύριου/εκμισθωτή (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) ότι συναινεί στην εγκατάσταση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.»

δ. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την/τις θέση/θέσεις στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το/τα σημείο/α επαναφόρτισης.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση.

Άρθρο 12

Το Παράρτημα ΙΙ « Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Καταβολής της Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

1.1 Για όλους τους τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα/ποδήλατα/δίκυκλα/ τρίκυκλα)

α. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€.

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€. ή καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης μέσω του e-efka.gov.gr (χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. δεν αφορά υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ. Απόδειξη αγοράς οχήματος.

δ. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος, όπως άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (εξαιρούνται τα ποδήλατα).

ε. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου (π.χ. φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από e-banking κ.λπ.).

στ. Σύμβαση μίσθωσης (leasing), εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος και έκδοση απόδειξης ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη υποβληθεί.

ζ. Αποδεικτικό καταβολής τιμήματος αγοράς, δηλαδή:

ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ (e-BANKING):

1.Αντίγραφο εντύπου κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού.

2.Αντίγραφο παραστατικού μεταφοράς στο οποίο να εμφανίζονται τα στοιχεία του χρεώμενου και του πιστούμενου λογαριασμού.

 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

1.Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης).

2.Αντίγραφο του σώματος της επιταγής.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

1.Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης).

2.Αντίγραφο του σώματος της επιταγής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης.

ΜΕΤΡΗΤΑ:

Αντίγραφο απόδειξης είσπραξης ή βεβαίωσης εξόφλησης (ή σχετική αναγραφή στο εν λόγω τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το τιμολόγιο/παραστατικό είναι χειρόγραφο).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων του λογαριασμού που τηρείται στον πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:

Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της πιστωτικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας. Εναλλακτικά, απόδειξη πληρωμής μέσω της κάρτας όπως εκδίδεται από το POS του καταστήματος.

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – POS:

Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της χρεωστικής κάρτας του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ / ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ:

1.Αποδεικτικά έκδοσης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή.

2.Αποδεικτικά είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της Δράσης και του προμηθευτή.»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ