Πότε θα ισχύσει η νέα οδηγία ρύπων Euro 7;

euro7-10

Μηδενικές εκπομπές CO2 προβλέπει η νέα νομοθεσία για τα αυτοκίνητα όσο και για τα τα ημιφορτηγά από το 2035 και μετά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα τον κανονισμό Euro 7, με τον οποίο θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τα όρια εκπομπών για τα οδικά οχήματα και τη μακροβιότητα της μπαταρίας. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το κείμενο που εκδόθηκε καλύπτει τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε μία ενιαία νομική πράξη και αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις εξατμίσεις και τα φρένα. Με τον νέο κανονισμό θεσπίζονται επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύτερα και καθαρότερα οχήματα

Ο κανονισμός Euro 7 θεσπίζει κανόνες για τις εκπομπές καυσαερίων των οδικών οχημάτων αλλά και για άλλους τύπους εκπομπών, όπως εκείνες που προέρχονται από τη φθορά των ελαστικών και οι εκπομπές σωματιδίων πέδησης. Επίσης εισάγει απαιτήσεις για τη μακροβιότητα της μπαταρίας. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, ο κανονισμός διατηρεί τα υφιστάμενα όρια εκπομπών καυσαερίων του προτύπου Euro 6, αλλά εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις για τα στερεά σωματίδια. Όσον δε αφορά τα βαρέα επαγγελματικά λεωφορεία και φορτηγά, ο κανονισμός επιβάλλει αυστηρότερα όρια για διάφορους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν ρυθμιστεί μέχρι σήμερα, όπως το υποξείδιο του αζώτου (N2O). Επιπλέον, με το πρότυπο Euro 7 καθιερώνονται αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές σωματιδίων που παράγονται κατά την πέδηση, με συγκεκριμένα όρια για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής όλων των οχημάτων, τόσο από άποψη διανυόμενων χιλιομέτρων όσο και από εκείνη της διάρκειας ζωής τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ημερομηνίες εφαρμογής του Euro 7

Μετά τη έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο, η νομοθετική πράξη εκδόθηκε. Αφού υπογραφεί από την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.

Οι ημερομηνίες εφαρμογής του κανονισμού θα εξαρτώνται από το είδος του οχήματος:

-30 μήνες για τους νέους τύπους αυτοκινήτων και ημιφορτηγών και 42 μήνες για τα καινούργια οχήματα και ημιφορτηγά.

-48 μήνες για τους νέους τύπους λεωφορείων, φορτηγών και ρυμουλκουμένων και 60 μήνες για τα καινούργια λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα.

-30 μήνες για νέα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πρόκειται να τοποθετηθούν σε αυτοκίνητα και ημιφορτηγά και 48 μήνες για εκείνα που πρόκειται να τοποθετηθούν σε λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μηδενικοί ρύποι από το 2035

Ο κανονισμός Euro 7, ο οποίος αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής, του 2020, για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και του σχεδίου δράσης, του 2021, για μηδενική ρύπανση, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2022. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του (γενική προσέγγιση) στις 25 Σεπτεμβρίου 2023. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία στις 18 Δεκεμβρίου 2023.

Στις 19 Απριλίου 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/851 για την ενίσχυση των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ο οποίος θέτει στόχο μείωσης κατά 100% τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τα ημιφορτηγά από το 2035 και μετά. Ενώ η βιομηχανία προετοιμάζεται για αυτή την αλλαγή, η οποία συνεπάγεται την απαγόρευση εισόδου στην εσωτερική αγορά καινούργιων αυτοκινήτων και ημιφορτηγών με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035, τα οχήματα αυτά θα παραμείνουν διαθέσιμα. Ορισμένα άλλα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (φορτηγά, λεωφορεία και άλλα βαρέα επαγγελματικά οχήματα) θα εξακολουθήσουν να παράγονται και μετά την ημερομηνία αυτή. Οι κανόνες του προτύπου Euro 7 θα πρέπει να καλύπτουν τις εκπομπές αυτοκινήτων και ημιφορτηγών μέχρι την ημερομηνία αυτή, ενώ άλλοι κανόνες που περιέχονται στον κανονισμό (π.χ. σχετικά με τα φρένα, τα ελαστικά και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα καινούργια καθαρότερα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά και μετά το 2035.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ