Αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα -Όλες οι αλλαγές που έρχονται

Οθόνη αφής αυτοκινήτου. Πώς να την καθαρίσεις 2022

Το προσεχές διάστημα θα καθοριστεί ο τρόπος εκπαίδευσης και πιστοποίησης του επαγγέλματος που στο μέλλον θα έχει σπουδαίες προοπτικές απασχόλησης.

Με γοργούς ρυθμούς προελαύνει η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, όπως αποδεικνύεται και από τις αθροιστικές ταξινομήσεις των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων για το έτος 2022 που ανήλθαν σε 8.337 μονάδες, 19,8% περισσότερες απ’ ότι 2021.

Η διείσδυση της ηλεκτρικής κινητικότητας στην ελληνική αγορά φέρνει στο προσκήνιο και νέες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στη συντήρηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το καλοκαίρι του 2021 το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποίησε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συνεργείων ηλεκτρικών οχημάτων που αναλαμβάνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση που αφορά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των τεχνιτών ηλεκτροκίνησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε αναφέρει πριν από λίγους μήνες ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος, «η κυβέρνηση εκπόνησε ένα πρόγραμμα κινήτρων κι εμείς στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαμορφώνουμε τις συνθήκες για την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτροκίνητου οχήματος με το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των συνεργείων, αλλά και την πιστοποίηση για τους τεχνίτες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που ετοιμάζουμε τώρα επισπεύδοντας τη σχετική διαδικασία στη νομοθεσία. Αντί να ακολουθήσουμε την περίπλοκη διαδικασία του Προεδρικού Διατάγματος θα προχωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση κι έτσι πλέον, η σχετική ρύθμιση θα γίνει σύντομα με Υπουργική Απόφαση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνίτες ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούν μία νέα επαγγελματική κατηγορία με σπουδαίες προοπτικές απασχόλησης στο μέλλον, δεδομένης της επικείμενης σημαντικής αύξησης του στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων επί ελληνικού εδάφους.

φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης

1. Για την ορθή αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 της παρούσας.

β. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για τους τεχνίτες υψηλής τάσης.

γ. Να υφίσταται δυνατότητα του υποψηφίου εκμεταλλευτή συνεργείου να παρέχει, κατ’ ελάχιστο, όλες τις απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης ενός οχήματος υψηλής τάσης.

2. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να γίνει εκμεταλλευτής συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης, επιπλέον των οριζομένων δικαιολογητικών στα άρθρα 15 και 16 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

β. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου εκμεταλλευτή του συνεργείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).

γ. Τεχνικό φάκελο με όλα τα στοιχεία, πληροφορίες, πιστοποιητικά, μελέτες, κατόψεις και σχέδια που αποδεικνύουν ότι εκτελούνται οι εργασίες επί των οχημάτων υψηλής τάσης εντός του συνεργείου με ασφάλεια και όποια άλλα υποστηρικτικά έγγραφα είναι απαραίτητα και αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας.

δ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 από την αρμόδια Αρχή.

ε. Βεβαίωση καταχώρισης του συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., σύμφωνα με το εδάφιο α) της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 59388/940/2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 5407). Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν καταχώρισης όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση πλην του αριθμού πρωτοκόλλου της αναγγελίας λειτουργίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγείται Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης αόριστης χρονικής ισχύος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α’ 34).

Για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται να γίνει εκμεταλλευτής συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης ισχύουν οι προϋποθέσεις του π.δ. 78/1988 (Α’ 34).

4. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης είναι η διαδικασία αναγγελίας λειτουργίας συ­νεργείων των λοιπών κατηγοριών του π.δ. 78/1988 (Α’  34) και καθορίζεται στην εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 3919/2010 υπ’ αρ. οικ. 13929/929/11-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ) και στην εγκύκλιο υπ΄αρ. οικ. 46678/3013/01-08-2014 (ΑΔΑ: 705K1-0ΘΔ).

5. Μετά την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 171 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), τα δικαιολογητικά των άρθρων 15 και 16 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), αντικαθίστανται με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις και δεν εκδίδεται Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης αόριστης χρονικής ισχύος, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις των συνεργείων ηλεκτρικών οχημάτων προσφέρονται εδώ.

Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ