Τι αλλάζει στα επαγγελματικά διπλώματα;

Οδηγός φορτηγού

Τα δικαιολογητικά πρέπει πλέον να κατατίθενται στην Διεύθυνση Μεταφορών της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

Αλλαγές προβλέπει υπουργική Απόφαση αναφορικά με την χορήγηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) οι οποίες ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα και σύμφωνα με στελέχη από την αγορά κάνουν πιο δύσκολη την ανανέωσή του.

Πιο συγκεκριμένα η Απόφαση θέτει νέους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ή ανανέωσης του ΠΕΙ και ειδικότερα ο υποψήφιος επαγγελματίας οδηγός πρέπει να παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα σε Σχολή Οδηγών της Περιφέρειας όπου ανήκει και όχι σε διαφορετική!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια η υπουργική Απόφαση αφήνει ένα «παραθυράκι» επισημαίνοντας ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά σε άλλη Διεύθυνση Μεταφορών μόνο μετά από Απόφαση του Περιφερειάρχη στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα η υπουργική Απόφαση αναγράφει μεταξύ άλλων ότι: «Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υποβάλλει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Σε Περιφερειακή Ενότητα με περισσότερες της μίας Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διευθύνσεις ή Διεύθυνση και Τμήμα), οι ενδιαφερόμενοι για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών δύναται να υποβάλλουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιθυμούν.

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

β) Στο δεύτερο σημείο της περ. (α) της παρ. 1, διαγράφεται η φράση «η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ) Αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 ως εξής:

«Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί του/ων παραβόλου/ων.

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, εκτός αυτών των περ. (η) και (θ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι».

δ) Στο δεύτερο σημείο της περ. (α) της παρ. 2, διαγράφεται η φράση «η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,»

ε) Αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 ως εξής:

«Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί του/ων παραβόλου/ων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, εκτός αυτού της περ. (στ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι».

2.Στο άρθρο 4 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 ως εξής: «Ο προγραμματισμός γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. το οποίο καταβάλλεται για κάθε προγραμματισμό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του υποψηφίου οδηγού, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III.».

3.Στο άρθρο 5Α: α) Αντικαθίσταται το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 και προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Για την ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Σε Περιφερειακή Ενότητα με περισσότερες της μίας Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διευθύνσεις ή Διεύθυνση και Τμήμα), οι ενδιαφερόμενοι για την ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης, δύναται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιθυμούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά είναι τα εξής:»

β) Στο δεύτερο σημείο της περ. (α) της παρ. 2, διαγράφεται η φράση «η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση

γ) Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 και προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056) σε συνδυασμό με αυτά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε Περιφερειακή Ενότητα με περισσότερες της μίας Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διευθύνσεις ή Διεύθυνση και Τμήμα), ο ενδιαφερόμενος (όπως αυτός περιγράφεται στην παρούσα παρ. 6), δύναται να υποβάλλει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιθυμεί.»

  1. Στο Παράρτημα ΙΙ:

α) Αντικαθίσταται ο Στόχος 1.4. (της θεματικής ενότητας 1, «Για μεταφορά εμπορευμάτων») ως εξής:

«Στόχος 1.4.: Ικανότητα φόρτωσης του οχήματος με δέουσα τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ορθή χρήση του οχήματος.

Δυνάμεις ασκούμενες σε οχήματα εν κινήσει, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών του οδοστρώματος, χρήση συστημάτων αυτόματης μετάδοσης, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος ή του συνόλου, υπολογισμός του συνολικού όγκου, κατανομή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο βάρους, τύποι συσκευασίας και παλέτες φορτίου. Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων για τις οποίες απαιτείται ασφάλιση, τεχνικές σφήνωσης και ασφάλισης, χρήση ιμάντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων ασφάλισης, χρήση μέσων διαχείρισης φορτίων, τοποθέτηση και αφαίρεση καλυμμάτων του φορτίου.»

β) Αντικαθίσταται ο Στόχος 1.5. (της θεματικής ενότητας 2, «Για μεταφορά επιβατών») ως εξής:

«Στόχος 1.5.: Εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών.

Συνυπολογισμός των διαμήκων και πλάγιων μετατοπίσεων, κατανομή της χρήσης της οδού, θέση στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση ειδικών έργων υποδομής (δημόσιοι χώροι, οδοί περιορισμένης χρήσης), διαχείριση από την οπτική γωνία του οδηγού των αντικρουόμενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης και των άλλων λειτουργιών, συνεργασία με τους επιβάτες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ομάδων επιβατών (άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, παιδιά).».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ) Αντικαθίσταται ο Στόχος 1.6. (της θεματικής ενότητας 2, «Για μεταφορά επιβατών») ως εξής:

«Στόχος 1.6.: Ικανότητα φόρτωσης του οχήματος με δέουσα τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ορθή χρήση του οχήματος.

Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών του οδοστρώματος, χρήση συστημάτων αυτόματης μετάδοσης, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου ενός οχήματος ή του συνδυασμού οχημάτων, κατανομή του φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο βάρους

δ) Αντικαθίσταται ο Στόχος 3.2. (της θεματικής ενότητας 3, «Για μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών») ως εξής:

«Στόχος 3.2.: Ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης παράνομων μεταναστών.

Γενική ενημέρωση, συνέπειες για τους οδηγούς, προληπτικά μέτρα, κατάλογος σημείων επαλήθευσης, νομοθεσία σχετική με την ευθύνη των μεταφορέων.»

ε) Αντικαθίσταται ο Στόχος 3.5. (της θεματικής ενότητας 3, «Για μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών») ως εξής:

«Στόχος 3.5.: «Ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συμπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπή του δευτερεύοντος ατυχήματος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψη των τραυματιών και παροχή πρώτων βοηθειών, βασικές αρχές επικοινωνίας με επιβάτες με αναπηρία, αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιάς, απομάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορείου, προστασία της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων, βασικές αρχές της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος.»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1.Μετά το άρθρο 9, προστίθεται νέο άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α Τήρηση Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Κατά την υλοποίηση των διαδικασιών της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.».

Άρθρο 2

Συμπλήρωση, τροποποίηση και επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 30063/4796/2013 υπουργικής απόφασης. Η υπ’ αρ. 30063/4796/2013 υπουργική απόφαση συμπληρώνεται, τροποποιείται και επικαιροποιείται ως ακολούθως:

1.Στο άρθρο 1: Προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Κατά την υλοποίηση των διαδικασιών της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.Στο άρθρο 3: α) Αντικαθίσταται η παρ. 4 ως εξής: «4. Η αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε. κάθε έξι (6) μήνες διαβιβάζει σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες αυτοψίες (ελέγχους), τα τυχόν ευρήματα - τις αποκλίσεις – τα προβλήματα, τα συμπεράσματα - τα σχόλια και τις τυχόν προτάσεις.».

β) Αντικαθίσταται η παρ. 5 ως εξής: «5. Η Ε.Α.Δ. δύναται επιπρόσθετα, βάσει των σχετικών διατάξεων, να διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των ως άνω αναφερομένων Σχολών/ Κέντρων (ΠΕΙ).».

3.Στο άρθρο 4 αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 ως εξής: «Τα δε διαλείμματα (που για την υλοποίηση εκάστου δεν μπορεί να μεσολαβεί χρονικό διάστημα άνω των τριών συνεχόμενων διδακτικών ωρών), θα είναι τουλάχιστον 2 με ελάχιστη διάρκεια 15 λεπτών κι εντός του προγράμματος των 7 διδακτικών ωρών (διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία) εφόσον αυτές υλοποιούνται συνεχόμενα εντός της ίδιας ημέρας.».

4.Στο άρθρο 5 προστίθενται στο τέλος της παρ. 1 τρία νέα εδάφια ως εξής: «Η Σχολή Π.Ε.Ι. στην οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος οδηγός πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-διαμονής του εκτός αν με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών, επιτρέπεται η εγγραφή ενδιαφερομένου οδηγού σε Σχολή Π.Ε.Ι., η οποία βρίσκεται εντός της Περιφέρειας που έχει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-διαμονής του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Σχολής Π.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας του ενδιαφερόμενου οδηγού, τότε αυτός μπορεί να εγγραφεί σε Σχολή Π.Ε.Ι. που εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας Περιφέρειας ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη της προαναφερόμενης απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις ενδιαφερόμενου οδηγού που κατοικεί σε νησί και αντιμετωπίζει το πρόβλημα του προηγούμενου εδαφίου δίνεται η δυνατότητα, πέραν της προαναφερόμενης επιλογής με την εγγραφή σε Σχολή Π.Ε.Ι. που εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας Περιφέρειας, και της εγγραφής του σε Σχολή Π.Ε.Ι όμορης Περιφέρειας με αυτήν της κατοικίας του.».

5.Στο άρθρο 6 προστίθεται παρ. 5, ως εξής: «5. Η διαπίστωση από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας ελέγχων, για τη μη τήρηση των περιγραφόμενων στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, επιφέρει την διακοπή του προγράμματος για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, αρχομένης από την ημέρα διαπίστωσης της παράλειψης ενημέρωσης της αρμόδιας Υ.ΜΕ.ΠΕ. από την Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι.. Μετά το πέρας των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, το πρόγραμμα συνεχίζεται με την πραγματοποίηση όλων των ωρών διδασκαλίας που συμπεριλαμβάνονταν στην ημέρα διακοπής του. Η απόφαση διακοπής εκδίδεται από το ίδιο όργανο που είχε εγκρίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης κατόπιν σχετικής εισήγησης από την επιτροπή διενέργειας ελέγχου.

Η επανάληψη της εν λόγω παράβασης από την Σχολή/Κέντρο Π.Ε.Ι. για το ίδιο πρόγραμμα μετά την επανέναρξη του, αφού ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα διακοπής του, επιφέρει την οριστική ακύρωση του προγράμματος αυτού μέσω απόφασης που εκδίδεται, όπως και στην περίπτωση της διακοπής, από το ίδιο όργανο που είχε εγκρίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης κατόπιν σχετικής εισήγησης από την επιτροπή διενέργειας ελέγχου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6.Στο άρθρο 7: α) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 ως εξής: «2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παρ. 1(α), υποβάλλονται στην αρμόδια Υ.Μ.Ε.Π.Ε., όπως αυτή καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο.».

β) Αντικαθίσταται η παρ. 3 ως εξής: «3. Οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί προκειμένου να εφοδιασθούν με το ΠΕΙ πενταετούς ισχύος υποβάλλουν την βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαζί με τη σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας τους εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Σε Περιφερειακή Ενότητα με περισσότερες της μίας Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διευθύνσεις ή Διεύθυνση και Τμήμα), οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τα ανωτέρω (βεβαίωση, αίτηση, λοιπά δικαιολογητικά) σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιθυμούν.

Σε περίπτωση υποβολής βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης σε Υ.Μ.Ε.Π.Ε. διαφορετική της έδρας της Σχολής Π.Ε.Ι., υποβάλλεται και φωτοτυπία του εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην εν λόγω Υ.Μ.Ε.Π.Ε.».

γ) Προστίθεται νέα παρ. 4, μετά την παρ. 3, ως εξής: «4. Κάθε Υ.Μ.Ε.Π.Ε. που γίνεται αποδέκτης της σχετικής αίτησης μαζί με την βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της διαδικασίας εφοδιασμού με ΠΕΙ του ενδιαφερόμενου οδηγού, δύναται να ζητήσει από αυτόν την υποβολή παραστατικών στοιχείων (όπως εκτυπωμένο έντυπο ταχογράφου/δήλωση του φορέα που εργάζεται πως δεν απασχολούνταν τις ώρες τις εκπαίδευσης/φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας) από τα οποία να προκύπτει πως τις ώρες του εγκεκριμένου προγράμματος ο οδηγός βρίσκονταν εκτός εργασίας ή ήταν άνεργος. Επίσης κάθε Υ.Μ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να διενεργεί ανά εξάμηνο δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης που της υποβάλλονται, με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε μεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, ζητώντας από τους οδηγούς την υποχρεωτική υποβολή των προαναφερθέντων παραστατικών στοιχείων, ή/και κάνοντας διασταυρώσεις με τηρούμενα δεδομένα σε λοιπούς φορείς, από τα οποία να προκύπτει πως τις ώρες διενέργειας του εγκεκριμένου προγράμματος οι οδηγοί βρίσκονταν εκτός εργασίας ή ήταν άνεργοι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο υλοποιούνται ανεξαρτήτως του γεγονότος αν η έδρα της Σχολής ΠΕΙ (εγγραφής του ενδιαφερόμενου) βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με την αρμόδια για τη διεκπεραίωση του σχετικού θέματος Υ.Μ.Ε.Π.Ε.».

δ) Η προϋπάρχουσα παρ. 4 αναριθμείται σε 5 και προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της ως εξής: «Η έναρξη ισχύος του Π.Ε.Ι. μέσω περιοδικής κατάρτισης καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων στην παρ. 7 του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112).».

7.Στο άρθρο 8: α) Προστίθεται νέα παρ. 4, μετά την παρ. 3, ως εξής: «4. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μόνο για οδηγούς που υπάγονται στην περίπτωση ελλιπούς παρακολούθησης της παρ. 2. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος αυτού δύναται να είναι μικρότερη των 35 ή 42 ωρών καθόσον συντάσσεται βάσει μόνο των υπολειπόμενων θεματικών ενοτήτων/στόχων που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό, προκειμένου να ολοκληρώσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση. Ο κάθε συμμετέχων στο συγκεκριμένο είδος προγράμματος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τις θεματικές ενότητες/στόχους που αφορούν τον ίδιο όπως αυτές προκύπτουν από την συνταχθείσα κατάσταση της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 7.».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

β) Οι προϋπάρχουσες παρ. 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8, αντίστοιχα.

γ) Η αναριθμούμενη παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η συνολική διάρκεια ωρών διδασκαλίας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου) δύναται να διαιρείται σε περιόδους των επτά (7) ωρών που αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας κατά την διάρκεια μιας ημέρας του προγράμματος ενώ η διδακτική ώρα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά. Είναι δυνατή η κατανομή του επτάωρου σε δύο (2) συνεχόμενες ημέρες του προγράμματος. Τα εγκεκριμένα προγράμματα πραγματοποιούνται από τις 07:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. πλην των επίσημων αργιών καθώς και των Κυριακών οπότε και δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραμμάτων των Σχολών/Κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.».

δ) Η αναριθμούμενη παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από τις Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι. σε καταρτιζόμενο εφόσον ολοκληρώσει τις θεματικές ενότητες/στόχους κάποιας κατηγορίας Π.Ε.Ι. (εμπορευμάτων ή επιβατών) από οποιονδήποτε συνδυασμό των προγραμμάτων των παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση πως τις ολοκλήρωσε σε ένα (1) ή δύο (2) το πολύ εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.».

8.Στο άρθρο 11: α) Αντικαθίσταται η παρ. 2 ως εξής: «2. Προκειμένου να καταχωρηθεί ο κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη φωτογραφία του, το δείγμα της υπογραφής του και το παράβολο που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 (Α’ 120), για τη χορήγησή της.».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι βεβαιώσεις αναγγελίας ενάρξεως λειτουργίας των Σχολών/Κέντρων Π.Ε.Ι., οι οποίες εκδόθηκαν με την υπ’αρ. 33243/4894/20-07-2012 (Β’ 2250) υπουργική απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.».

Άρθρο 3

Μεταβατική διάταξη

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται στους ενδιαφερόμενους οδηγούς, των οποίων το όνομα περιλαμβάνεται σε αίτηση για έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης που υποβλήθηκε στις αρμόδιες Υ.Μ.Ε.Π.Ε. πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ