Τι άλλαξε στις μεταβιβάσεις των Ταξί;

taxi odigos xaros kokkino fanari

Η γενική γραμματεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τις διαδικασίες.

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις στη διαδικασία μεταβίβασης των Ταξί εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και προβλήματα.

Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς ο αγοραστής ενός Ταξί ξεκαθαρίζεται ότι έχει προθεσμία 5 ημερών για να προσκομίσει απόδειξη συνολικού τιμήματος που προβλέπεται στη σύμβαση μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα, με βέβαιη χρονολογία και γνησιότητα υπογραφής του πωλητή του οχήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον δεν προσκομισθεί η παραπάνω απόδειξη ή δήλωση από τον αγοραστή, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στη μεταβίβαση του οχήματος μετά του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας αυτού στο όνομα του πωλητή τεθείσας προθεσμίας έχει χαθεί κάθε δικαίωμα του αγοραστή επί του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα. Η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ενημερώνει εγγράφως την ανωτέρω διοικητική πράξη μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήματος.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου ο πωλητής δεν είναι κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της κυριότητας Ε.Δ.Χ. οχημάτων, δικαιούχος κατοχής άδειας κυκλοφορίας τέτοιας κατηγορίας οχήματος τότε εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται η παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», καταχωρείται η σχετική μεταβολή στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος και η άδεια μαζί με τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας κρατούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», δικαιούται να προβεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της άδειας σε μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. οχήματος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις κατοχής και εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. οχήματος με την υποβολή της προβλεπόμενης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Επίσης η διοικητική πράξη μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. οχήματος στον πωλητή, σε περίπτωση που ο αγοραστής παραβίασε την κατατεθειμένη σύμβαση μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήματος, συντελείται ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψης της αρχικής σύμβασης μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήματος. Αφορά δηλαδή κάθε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης τέτοιου είδους συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ