Πότε θα αναρτώνται στο ΜΕΜΟ και τα έγγραφα από τα ρυμουλκούμενα;

Σκάφος τρέιλερ

Παράταση έξι μηνών έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους επαγγελματίες ή ιδιώτες εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων της κατηγορία O.

Μια ακόμη αλλαγή η οποία αφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) αποφασίστηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων οχημάτων θα έχουν στην διάθεσή τους επιπλέον έξι μήνες ώστε να αναρτήσουν τα απαραίτητα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΜΕΜΟ. Η έναρξη υποχρέωσης καταχώρισης στο ΜΕΜΟ για τα οχήματα των κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα) εκκινεί την 16/7/2024, δηλαδή 18 μήνες μετά την 16/1/2023, όπου και εισήλθε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση όλες οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας θα πρέπει να παράσχουν κάθε δυνατή σχετική ενημέρωση (με τον πλέον πρόσφορο τρόπο) για την έκδοση και το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης, σε όλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων (είτε αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων, είτε όχι), κατά την προσέλευσή τους στις εν λόγω Υπηρεσίες, για την υποβολή αίτησης για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων κατηγορίας Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα).

Η υπουργική Απόφαση 12922/16-01-2024 (Β΄ 311) αναγράφει μεταξύ άλλων ότι:  «Άρθρο 3 Υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ΜΕΜΟ

1.Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία:

α) Αριθμός πλαισίου, β) κατηγορία (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3),

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ) κατασκευαστικός οίκος, δ) μοντέλο, τύπος, παραλλαγή έκδοση, ε) κυβισμός του κινητήρα, στ) μέγιστο μικτό βάρος (αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1,Ο2,Ο3), ζ) θέσεις καθημένων (αν πρόκειται για όχημα Μ1,Μ2,Μ3), η) εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία, θ) συνδυασμένες και σταθμισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ι) ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή, ια) ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον είναι υπόχρεο στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου),

ιβ) ημερομηνία άφιξης του οχήματος σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης,

ιγ) αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιδ) ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης, ιε) ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ιστ) εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας. 2. Επιπροσθέτως, στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται και τα εξής ψηφιοποιημένα αντίγραφα για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα:

α) η βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του,

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

β) το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του,

γ) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου, δ) το παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα, ε) η διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής και, στ) το πιστοποιητικό ταξινόμησής του. 3. Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία της παρ. 1 και τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα της παρ. 2 του παρόντος στο Μ.Ε.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

2.Η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των παρ. 1 και 2 καταλαμβάνει όλα τα εισαγόμενα οχήματα που ταξινομούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής αυτών.

3.Η μη καταχώριση, η εκπρόθεσμη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. του μεταχειρισμένου οχήματος εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 προθεσμίας, επιφέρει χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώριση ανάλογα με την παράβαση. Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων, ο τρόπος επιβολής αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40)».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 2 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 50579/2022 (Β΄ 1183) υπουργικής απόφασης

Η παρ. 4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 50579/2022 υπουργικής απόφασης τροποποιείται και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις

1.Μέχρι την προσθήκη σχετικών πεδίων στο ΠΣΑΚ αντλείται από αυτό ως στοιχείο υπολογισμού για τον εντοπισμό εκπρόθεσμης ή μη καταχώρισης στοιχείων στο ΜΕΜΟ η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος στην Ελλάδα.

2.Η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. από τους υπόχρεους εισαγωγείς ξεκινά 15 ημέρες από την παραλαβή της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, οπότε και το Μ.Ε.Μ.Ο. εισέρχεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, κατόπιν έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3.Για χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο., κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία του άρθρου 3 στο Μ.Ε.Μ.Ο. εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4.Ειδικά για τα οχήματα των κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα), η υποχρέωση καταχώρισης ισχύει 18 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ