Αγορά αυτοκινήτου: Πιο γρήγορα και εύκολα η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας

Πωλήσεις αυτοκινήτων

Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση της νέας άδειας κυκλοφορίας ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αυτόματα μέσω email και SMS για να παραλάβει την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος.

Πιο απλά, χωρίς ταλαιπωρία αλλά και χωρίς γρηγορόσημο θα προχωρούν οι διαδικασίες έκδοσης των πινακίδων κυκλοφορίας καθώς εφαρμόζεται η ψηφιοποίηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης σε όλα τα Τελωνεία.

Με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων το οποίο εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.

Μετά την έκδοση, η περαιτέρω διαχείριση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, για τη διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου οχήματος και βεβαίωση καταβολής του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του, εκτός εάν άλλως ορίζεται, γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr/ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που είναι προσβάσιμη επίσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η διαχείριση των ψηφιακών αιτήσεων από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών πραγματοποιείται μέσω του ειδικού διαχειριστικού συστήματος της παραπάνω εφαρμογής (https://intranet-yme.services.gov.gr/).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την οριστικοποίηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ψηφιακή αίτηση για χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, είτε της επιλογής τους, για την περίπτωση των Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων (με την εξαίρεση των οχημάτων ειδικού σκοπού) και Δικύκλων Ιδιωτικής Χρήσης (Δ.Ι.Χ.) οχημάτων, είτε στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία, για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων.

Για όλα τα καινούρια οχήματα, για τα οποία εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, που ταξινομούνται για πρώτη φορά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, η ψηφιακή αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω ψηφιακά έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.
 • Έγκριση ή Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου.
 • Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης .
 • Τιμολόγια.
 • Εξουσιοδοτήσεις.
 • Ταυτοποιητικά έγγραφα.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις- Αιτήσεις.

Όλες οι ψηφιακές αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής για πάντα και δεν απαιτείται η προσκόμιση τους σε έντυπη μορφή από τους ενδιαφερόμενους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπροσθέτως προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους τα εκάστοτε απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες). Ενδεικτικώς αναφέρονται η βεβαίωση ταχογράφου, το πρακτικό επιθεώρησης, το καταστατικό της επιχείρησης, το σήμα τουριστικού γραφείου, η βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής Υπηρεσίας, η βεβαίωση του ΕΚΑΒ, που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.

Για όλα τα μεταχειρισμένα οχήματα εξωτερικού, για τα οποία εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας, η ψηφιακή αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω ψηφιακά έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.
 • Έγκριση τύπου ή Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου (εφόσον υπάρχει).
 • Τιμολόγια.
 • Εξουσιοδοτήσεις.
 • Ταυτοποιητικά έγγραφα.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις- Αιτήσεις.

Όλες οι ψηφιακές αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, τηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής για πάντα και δεν απαιτείται η προσκόμιση τους σε έντυπη μορφή από τους ενδιαφερόμενους.

Επιπροσθέτως προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους τα εκάστοτε απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες). Ενδεικτικώς αναφέρονται η ξένη άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου-ΚΤΕΟ αλλοδαπής, η βεβαίωση ταχογράφου, το πρακτικό επιθεώρησης, το καταστατικό της επιχείρησης, το σήμα τουριστικού γραφείου, η βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής Υπηρεσίας, η βεβαίωση του ΕΚΑΒ, που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή επιτρέπει στον εισαγωγέα του οχήματος να δηλώσει τον αριθμό έγκρισης τύπου αυτού και το χρώμα του οχήματος, καθώς και να «επισυνάψει» το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος, δηλώνοντας τον κωδικό επαλήθευσης του ψηφιακά επικυρωμένου, μέσω της εφαρμογής gov.gr, πρωτότυπου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης πέραν του ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης, αυτά θα πρέπει να ψηφιοποιούνται σε ένα ενιαίο ψηφιακά επικυρωμένο έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει την ορθότητα και την ισχύ της έγκρισης τύπου που δηλώνεται από τον εισαγωγέα, καθώς και την εξουσιοδότηση του υπογράφοντα το/α ΠιστοποιητικόΣυμμόρφωσης όπως προκύπτει από το Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου.

Σε ότι αφορά το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ισχύουν τα εξής:

Για τα καινούργια οχήματα, καταχωρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του σημείου 2 της παρούσας, το/α πρωτότυπο/α Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης ψηφιοποιημένο/α και επικυρωμένο/α μέσω της gov.gr. Το/α πρωτότυπο/α Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης του οχήματος κρατείται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος και δεν προσκομίζεται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 προσκομίζεται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, πριν την χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας (καθώς και όσες άλλες ενταχθούν στο μέλλον στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών RF), για τις νέες εκδόσεις στοιχείων κυκλοφορίας για καινούρια Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ, που ταξινομούνται για πρώτη φορά, ισχύουν τα παρακάτω:

-Επιπρόσθετα των ψηφιακών εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 4 της παρούσας, στην ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερομένου εκδίδεται ειδικός κωδικός πληρωμής RF και πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος της καταβολής των τελών αδείας και μεταβίβασης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανάγκη τήρησης εγγράφων σε φυσικό αρχείο και διασφαλίζεται η πληρωμή των αναλογούντων τελών.

-Οι ψηφιακές αιτήσεις έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας, διεκπεραιώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων καθώς δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός επιπλέον εγγράφου.

Για όλα τα υπόλοιπα είδη οχημάτων, απαιτείται η τήρηση σε φυσικό αρχείο, κατ’ ελάχιστον, των επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε πράξη και ανά περίπτωση (ενδεικτικώς: ξένη άδεια κυκλοφορίας, ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ αλλοδαπής, βεβαίωση ταχογράφου, πρακτικό επιθεώρησης, καταστατικό της επιχείρησης, σήμα τουριστικού γραφείου, βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής Υπηρεσίας, η βεβαίωση του ΕΚΑΒ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση της νέας άδειας κυκλοφορίας και εγκριθεί η ψηφιακή αίτηση από τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αυτόματα μέσω email και SMS για να παραλάβει την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του οχήματος.

Μάλιστα η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή ήδη σε πιλοτικό-δοκιμαστικό στάδιο και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις 16-09-2023 και η διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ