Αποζημίωση σε πολίτες για βλάβες υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση

απαγόρευση diesel Βενζίνης

Τι συμφώνησε το Ευρωκοινοβούλιο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και λόγω των 300.000 πρόωρων θανάτων;

Οι διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για νέα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα του αέρα στην ΕΕ δεν είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, με στόχο την εξάλειψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως το 2050.

Επίσης συμφώνησαν ότι οι πολίτες θα πρέπει να δικαιούνται αποζημίωση όταν η υγεία τους έχει υποστεί βλάβη λόγω παραβίασης των νέων εθνικών κανόνων!

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τι πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα όπου επίσημα διαθέτουμε τον γηραιότερο στόλο αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων τα οποία εκπέμπουν επικίνδυνους ρύπους στην ατμόσφαιρα…

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυστηρότερα πρότυπα και στόχοι για την ποιότητα του αέρα

Οι νέοι κανόνες θέτουν αυστηρότερα όρια και τιμές-στόχους για το 2030, σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανόνες, για αρκετούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων (PM2,5, PM10), NO2 (διοξείδιο του αζώτου) και SO2 (διοξείδιο του θείου).

Για τους δύο ρύπους με τις υψηλότερες τεκμηριωμένες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τα PM2,5 και το NO2, οι ετήσιες οριακές τιμές πρέπει να μειωθούν περισσότερο από το μισό από 25 µg/m³ σε 10 µg/m³ και από 40 µg/m³ σε 20 µg/m³ αντίστοιχα. Θα υπάρχουν επίσης περισσότερα σημεία δειγματοληψίας για την ποιότητα του αέρα στις πόλεις.

Τα πρότυπα ποιότητας του αέρα θα επανεξετάζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 και τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια στη συνέχεια και πιο συχνά εάν είναι σαφές από νέα επιστημονικά ευρήματα, όπως οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του αέρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της προθεσμίας του 2030 για την επίτευξη των οριακών τιμών για την ποιότητα του αέρα έως και δέκα έτη, εάν πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις, ακόμη και όταν οι απαραίτητες μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την αντικατάσταση σημαντικού μέρους των υπάρχοντα συστήματα οικιακής θέρμανσης που προκαλούν τις υπερβάσεις της ρύπανσης.

Καλύτερη προστασία των πολιτών και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να καταστήσουν τους επί του παρόντος κατακερματισμένους δείκτες ποιότητας του αέρα σε όλη την ΕΕ συγκρίσιμους, σαφείς και διαθέσιμους στο κοινό. Αυτοί οι δείκτες θα παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα που σχετίζονται με τα υψηλά όρια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία για κάθε ρύπο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προσαρμοσμένων σε ευάλωτες ομάδες, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι θιγόμενοι πολίτες και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και ότι οι πολίτες θα πρέπει να δικαιούνται αποζημίωση όταν η υγεία τους έχει υποστεί βλάβη λόγω παραβίασης των νέων εθνικών κανόνων.

Μέτρα συμμόρφωσης

Εκτός από τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, που απαιτούνται για τις χώρες της ΕΕ που υπερβαίνουν τα όρια, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν οδικούς χάρτες για την ποιότητα του αέρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 που θα καθορίζουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις νέες οριακές τιμές του 2030, όπως προτείνεται από Κοινοβούλιο.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο εισηγητής Javi López (S&D, ES) είπε: «Η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε ένα καθαρότερο και υγιέστερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους. Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση των παρωχημένων προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, ορισμένα από τα οποία ήταν ηλικίας 15 έως 20 ετών, εστιάζοντας στη βελτιωμένη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα κοντά σε σημαντικές πηγές ρύπανσης, στην προστασία των ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμών και στη διασφάλιση ότι οι τοπικές αρχές έχουν υποστήριξη που χρειάζονται για να επιβάλουν αποτελεσματικά τα νέα πρότυπα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και στη συνέχεια ο νέος νόμος να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και να τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν στη συνέχεια δύο χρόνια για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ