Τι άλλαξε στα βάρη και στις διαστάσεις στα βαρέα ειδικά οχήματα;

barea1

Υπουργική Απόφαση τροποίησε το Προεδρικό Διάταγμα περί μεγίστων διαστάσεων και βαρών των ειδικών οχημάτων.

Τροποποιήθηκαν τα μέγιστα όρια και οι διαστάσεις των βαρεών ειδικών οχημάτων που κινούνται στου δρόμους καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική υπουργική Απόφαση (Αριθμός Φύλλου 1953).

Η τροποποίηση των άρθρων αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 1161/1977 «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών» (Α’ 380).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα η Απόφαση αναγράφει ότι: «Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380)

1) Στην περ. α) του άρθρου 1 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380) προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Σε οχήματα ειδικού σκοπού, κατηγοριών Ν3 και ημιρυμουλκούμενα Ο4, κωδικού SF (κινητός γερανός) ή κωδικού SG (συγκεκριμένα: αντλιοφόρο σκυροδέματος, ασφαλτοδιανομέας, γεωτρύπανο, εκχιονιστικό, καλαθοφόρο, παραγωγής σκυροδέματος, πυροσβεστικό, σπαστήρας υλικού), που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο και προορίζονται για εθνική κυκλοφορία επί των δημοσίων οδών, καθορίζονται οι εξής μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις:

αα) Για τα οχήματα κατηγορίας Ν3, μήκος 15,00 m, πλάτος 2,55 m και ύψος 4,30 m.

ββ) Για τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο4, απόσταση μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και του οπισθίου άκρου του ημιρυμουλκούμενου 12,00 m, απόσταση άξονα πύρου ζεύξης και εμπρόσθιου τμήματος του ελκυστήρα 2,04 m, πλάτος 2,55 m και ύψος 4,30 m

2) Η περ. δ) του άρθρου 1 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Προκειμένου περί λεωφορείων, που εκτελούν εθνικές μεταφορές, η ΜΑΜΦΟ και η φόρτιση του οδοστρώματος κατ’ άξονα ή σύστημα αξόνων καθορίζονται στο π.δ. 77/1998 (Α’ 71)».

3) Στο άρθρο 1 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380), προστίθεται περ. ε), ως εξής:

«ε) Για τα οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα καθώς και για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 77/1998 (Α’ 71), ισχύουν τα κάτωθι:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

αα) Τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη των οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα καθώς και των οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων είναι εκείνα που ορίζονται στα σημεία 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 και 2.4 του παραρτήματος I του π.δ. 77/1998 (Α’ 71).

ββ) Τα οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα καθώς και τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων συμμορφώνονται με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια βάρους ανά άξονα που καθορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος I του π.δ. 77/1998 (Α’ 71).

γγ) Το πρόσθετο βάρος που απαιτούν τα οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα καθώς και τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων ορίζεται βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης που παρέχουν οι κατασκευαστές τους για τη χορήγηση έγκρισης τύπου αυτών. Το εν λόγω πρόσθετο βάρος επισημαίνεται στα επίσημα αποδεικτικά που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 του π.δ. 77/1998 (Α’ 71)».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380)

1) Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380) προστίθενται περ. θ’ και ι’ ως εξής:

«θ) Η επί των δημοσίων οδών εθνική κυκλοφορία οχημάτων ειδικού σκοπού, κατηγοριών Ν3 και ημιρυμουλκουμένων Ο4, κωδικού SF (κινητός γερανός) ή κωδικού SG (συγκεκριμένα: αντλιοφόρο σκυροδέματος, ασφαλτοδιανομέας, γεωτρύπανο, εκχιονιστικό, καλαθοφόρο, παραγωγής σκυροδέματος, πυροσβεστικό, σπαστήρας υλικού), που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο, εφοδιασμένων με την κατάλληλη ειδική άδεια για την περίπτωση αυτή που αναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου:

αα) Μέγιστο πλάτος αυτών τρία μέτρα, εφόσον το μήκος τους είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) του άρθρου 1.

ββ) Μέγιστο μήκος αυτών, εφόσον το πλάτος τους είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1.2 α) του παραρτήματος Ι του π.δ. 77/98 (Α’ 71):

ααα) Μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Ν3, πέντε αξόνων, με τουλάχιστον δύο διευθυντήριους άξονες και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 16,00 m,

βββ) μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Ν3, έξι αξόνων, με τουλάχιστον τρεις διευθυντήριους άξονες, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος, και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 17,50 m,

γγγ) ειδικοποιημένο ημιρυμουλκούμενο όχημα κατηγορίας Ο4, με τουλάχιστον δύο άξονες: 17,54 m και επιπλέον,

γγγ1) μέγιστη απόσταση άξονα πύρου ζεύξης και οπίσθιου άκρου του ημιρυμουλκουμένου οχήματος: 15,50 m,

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γγγ2) μέγιστη απόσταση άξονα πύρου ζεύξης και εμπρόσθιου τμήματος του ελκυστήρα: 2,04 m,

δδδ) αρθρωτό όχημα, συνδυασμού των αναφερόμενων στην παρούσα περίπτωση οχημάτων: 21,00 m.

ι) Η επί των δημοσίων οδών εθνική κυκλοφορία οχημάτων ειδικού σκοπού, κατηγοριών Ν3 και ημιρυμουλκουμένων Ο4, κωδικού SF (κινητός γερανός) ή κωδικού SG, (συγκεκριμένα: αντλιοφόρο σκυροδέματος, ασφαλτοδιανομέας, γεωτρύπανο, εκχιονιστικό, καλαθοφόρο, παραγωγής σκυροδέματος, πυροσβεστικό, σπαστήρας υλικού), που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο, εφοδιασμένων με την κατάλληλη ειδική άδεια για την περίπτωση αυτή που αναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, και με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα μέγιστα τεχνικώς επιτρεπόμενα όρια μαζών συνολικά και κατ’άξονα:

αα) ΜΑΜΦΟ μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν3, τεσσάρων αξόνων: 40.000 kg,

ββ) ΜΑΜΦΟ μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν3, πέντε αξόνων, με τουλάχιστον δύο διευθυντήριους άξονες και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 48.000 kg,

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γγ) ΜΑΜΦΟ μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν3, έξι αξόνων, με τουλάχιστον τρεις διευθυντήριους άξονες, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος, και τουλάχιστον δύο κινητήριους άξονες: 60.000 kg,

δδ) ΜΑΜΦΟ ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4 δύο αξόνων: 32.000 kg,

εε) ΜΑΜΦΟ ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4 τριών αξόνων: 40.000 kg,

ζζ) ΜΑΜΦΟ ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4 τεσσάρων αξόνων: 46.000 kg, ειδικοποιημένου ημιρυμουλκούμενου οχήματος κατηγορίας Ο4: 56.000 kg,

θθ) Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άξονα, ανεξάρτητου ή μέρος συνόλου πολλαπλών αξόνων, ίσο με 11.500 kg και κινητήριου ίσο με 13.000 kg.

Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των περιπτώσεων θ’ και ι’, τα οχήματα θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του ανά άξονα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους όπως στο σημείο 3 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 77/ 1998 (Α’ 71), όπως ισχύει, πλην της υποπερ. θθ’ της περ. ι’.»

2) Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380) προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Για την κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με τις περ. θ’ και ι’ της παρ. 2 του παρόντος απαιτείται, για κάθε διαδρομή που εκτελείται επί δημοσίων οδών, ειδική άδεια διέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57)».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ