Ποια είναι η διαδικασία για να αλλάξω τον κινητήρα του αυτοκινήτου μου;

allagi kinitira autokinitou

Για να γίνει η αλλαγή ενός κινητήρα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, να γίνει υπεύθυνη δήλωση, αλλά και να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αρκετοί είναι οι οδηγοί που αποφασίζουν να προβούν στην αντικατάσταση του κινητήρα του αυτοκινήτου τους, είτε επειδή έχουν αποφασίσει να τοποθετήσουν ένα ισχυρότερο μοτέρ είτε επειδή δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από το υπάρχον.

Προτού, όμως, προχωρήσουν στην αλλαγή του κινητήρα, είναι απαραίτητο να εξακριβώσουν ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα:

1. Η τοποθέτηση του κινητήρα πρέπει γίνει σε συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα.

2. α). Το καύσιμο, η πραγματική ή η φορολογούμενη ισχύς του νέου κινητήρα να επιτρέπεται από τις, για κάθε περίπτωση, ισχύουσες διατάξεις.
2. β). Να είναι τεχνικά δυνατή,ασφαλής και λειτουργικά ορθή η τοποθέτηση και συνεργασία του νέου κινητήρα με τα υπόλοιπα συστήματα του αυτοκινήτου. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή πτυχιούχου τεχνολόγου.
2. γ).Ο κυλινδρισμός και η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα θα πρέπει να προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκινήτου για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου, ή να περιλαμβάνονται μέσα στα όρια κυβισμού και πραγματικής ισχύος που προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής, για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου. (Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού ή πτυχιούχου τεχνολόγου).
2. δ). Ο νέος κινητήρας που τοποθετείται θα πρέπει να έχει ισχύ και κυβισμό που δεν θα διαφέρει παρά μόνο έως και 25% συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη του αρχικού κινητήρα. Ή θα πρέπει να υπάρχει ο εν λόγω νέος κινητήρας ως εργοστασιακή τοποθέτηση στο συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση που η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός διαφέρει πάνω από 25%, σε σχέση με τα μεγέθη του αρχικού κινητήρα ή ο νέος κινητήρας είναι εργοστασίου κατασκευής διαφορετικού από το εργοστάσιο του οχήματος, απαιτείται επιστολή του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπείας, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής.

allagi kinitira autokinitou

Σημειώνεται ότι ως αντικατάσταση λογίζεται και η διασκευή των κινητήρων των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, με αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων τους, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση- μείωσης της ισχύος ή/και του κυλινδρισμού του κινητήρα.

2. ε). Προκειμένου για αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα πρέπει οι εκπομπές καυσαερίων να είναι ίσες ή μικρότερες από τα αντίστοιχα προς το νέο κυλινδρισμό τους όπως ορίζεται στις διατάξεις της 12140/737 Υ.Α.(ΦΕΚ 1818Β΄/2009).

3) Πρέπει να υπάρξει έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή της επίσημης αντιπροσωπείας, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, στην οποία αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα συστήματα του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, απορρύπανσης. Ή μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, με περιεχόμενο τα ανωτέρω και Μελέτη επί των αξόνων επιπτώσεων του νέου κινητήρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση κινητήρα με χρήση νέου, ο οποίος είναι ίδιου τύπου με τον παλαιότερο που αναγράφεται στον αριθμό κυκλοφορίας δεν λογίζεται ως αλλαγή κινητήρα.

allagi kinitira autokinitou

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αφού ολοκληρωθεί η αγορά και γίνει η τοποθέτηση του νέου κινητήρα, ο κάτοχος καλείται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αλλά και να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση
2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος
3. Τιµολόγιο αγοράς κινητήρα ή δελτίο παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης αυτού
4. Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήµατος από τράπεζα συµβεβληµένη µε την αρµόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 διπλωµατούχου µηχανολόγου µηχανικού ή πτυχιούχου τεχνολόγου µηχανολόγου - µηχανικού στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του νέου κινητήρα και θα αποτυπώνεται ο τύπος του και ο αριθµός πλαισίου σύµφωνα µε την 20270/73, όπως ισχύει
6. Πιστοποιητικό καυσαερίων το οποίο εκδίδεται από την ∆/νση ΚΤΕΟ Ελληνικό
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 διπλωµατούχου µηχανολόγου µηχανικού ή πτυχιούχου µηχανολόγου-µηχανικού και του υπευθύνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων που λειτουργεί νόµιµα, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες.
8. Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπείας, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής. Μπορεί να υποβληθεί η σχετική τεχνική µελέτη διπλωµατούχου µηχανολόγου µηχανικού ή πτυχιούχου τεχνολόγου µηχανολόγου - µηχανικού, µε την οποία θα προσδιορίζονται τα συστήµατα του αυτοκινήτου, που ενδέχεται να απαιτείται η αντικατάστασή τους, εφόσον επηρεάζονται από το νέο κινητήρα και θα υπολογίζονται οι επί των αξόνων επιπτώσεις του νέου κινητήρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ